Statut przedszkola

Uchwała  Nr 03/2021

Rady  Rodziców

Przedszkola  Nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

z dnia 27.09.2021 r.

     w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  do  Statutu  Przedszkola  Nr 233 „ Zielony  Domek ”

 

Na  podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  (Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1743).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11

 

Rada  Pedagogiczna  uchwala co następuje:

 

                                                                 § 1

W rozdziale  4 § 16 pkt.2  Statutu  Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”, otrzymuje brzmienie „Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie”.

 

                                                                § 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”.

 

                                                                § 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania
Uchwała  Nr 05/2021

Rady  Pedagogicznej

Przedszkola  Nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

z dnia 14.09.2021 r.

     w sprawie  wprowadzenia  zmiany do Statutu  Przedszkola  Nr 233 „ Zielony  Domek ”

 

Na  podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  (Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1743).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11

 

Rada  Pedagogiczna  uchwala co następuje:

 

                                                                 § 1

W rozdziale  4 § 16 pkt.2 Statutu  Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”, otrzymuje brzmienie „Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie”.

 

                                                                § 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”.

 

                                                                § 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania


STATUT Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11a


Rozdział 1. Przepisy wprowadzające

§ 1

 1. Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”, zwane dalej „przedszkolem” jest publicznym przedszkolem pięciooddziałowym
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Pazińskiego 11a.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
 4. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
 6. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:
  Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”
  04-643 Warszawa; ul.Pazińskiego 11a
  NIP 952-18-32-860; Regon: 013005007
  Tel./fax. 22 812-06-89
  Adres email: p233@edu.um.warszawa.pl
  Adres strony internetowej: www.przedszkole-zielonydomek.pl

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczne.
 2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
 3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
  1. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
  2. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,
  3. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom
  4. organizowanie zajęć religii na wniosek rodziców,
  5. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,
  6. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  7. organizowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym zajęć dla dzieci ze specjalistami;
  8. umożliwianie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  9. współdziałanie z rodzicami na rzecz stworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka,
  10. patriotyzm.

§ 5

 1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym.
 2. Pomoc psychologiczna – pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Nauczyciele we współpracy ze specjalistami, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
 4. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje dzieci.
  • Wyniki obserwacji dzieci przekazywane są rodzicom dwa razy do roku: w styczniu i w czerwcu lub według potrzeb zgłaszanych przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
 5. Diagnozę dzieci przed podjęciem edukacji szkolnej przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
  • Informację o wynikach diagnozy końcowej nauczyciele i specjaliści przekazują rodzicom zgodnie z terminami zawartymi w przepisach prawa oświatowego.
 6. W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne.
  • We wrześniu logopeda przeprowadza badania przesiewowe i kwalifikuje dzieci do terapii indywidualnej i grupowej.
  • Terapia logopedyczna jest prowadzona we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 7. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 8. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
 9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom/prawnym opiekunom dzieci pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 10. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. Przedszkole organizuje zajęcia specjalistyczne ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne za zgodą organu prowadzącego.
 2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.

§ 7

 1. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
 2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

§ 8

 1. Przedszkole na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów organizuje zajęcia religii.
 2. Wniosek nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać odwołany w każdym czasie.
 3. Zasady organizacji zajęć religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 9

 1. Zadania przedszkola są realizowane w szczególności w formie zajęć kierowanych, niekierowanych oraz swobodnych zabaw dzieci.
 2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1. Możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,
  2. Specjalne potrzeby edukacyjne,
  3. Potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania rozwoju,
  4. Organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,
  5. Organizowanie zabaw ruchowych, muzyczno – ruchowych, w tym zabaw na powietrzu,
  6. Wykorzystywanie naturalnie pojawiających się sytuacji edukacyjnych do zdobywania umiejętności potrzebnych do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej.
 3. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą wobec rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
  1. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2. Informuje na bieżąco o postępach i problemach dziecka.
  3. Uzgadnia wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
  4. Współpracuje z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia rodzinie.

Rozdział 3. Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 10

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.

§ 11

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1. Kierownika jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którą zarządza,
  2. Kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  3. Organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa
  5. Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie,
  6. Organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ustępie 2.
 4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.
 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
 6. Dyrektor nie rozpatruje skarg anonimowych.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki wykonuje nauczyciel wyznaczony przez Biuro Edukacji.
  1. Zakres uprawnień określa pełnomocnictwo nadane mu przez dyrektora.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących wychowania, edukacji i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”, który określa :
  1. Organizację zebrań,
  2. Sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania,
  3. Sposób dokumentowania działań rady,
  4. Wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” realizuje kompetencje określone w ustawie.

§ 13

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców/prawnych opiekunów,
 3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” w Warszawie.
 4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich sferach działalności przedszkola.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
 6. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§ 14

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.

§ 15

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4. Organizacja pracy przedszkola.

§ 16

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz uchwałą organu prowadzącego.
 2. Dzieci urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego przydzielane są do grupy wyżej, dzieci w drugiej połowie roku kalendarzowego do grupy niżej.
 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:
  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
  2. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym do odbioru.
 6. W czasie zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
 7. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci muszą pozostawać pod stałym nadzorem osób dorosłych.
 8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku. Wyjątek mogą stanowić sytuacje: nagranie potrzebne do uroczystości przedszkolnej, kroniki. Zgodę na nagrywanie wydaje dyrektor.
 9. Dla dzieci można organizować zajęcia poza terenem przedszkola na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
 10. Zasady organizacji zajęć poza terenem przedszkola określa „Regulamin spacerów i wycieczek”

§ 17

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego „Oświadczenia”.
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30 i odbierane do zakończenia pracy przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola jest zobowiązana do przekazania go pod opiekę nauczyciela.
 4. Nauczyciel ma obowiązek osobistego sprawdzenia kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy odebrali dziecko z sali lub z ogrodu przedszkolnego są zobowiązani do opuszczenia terenu przedszkola. Przebywają na terenie przedszkola tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z inną osobą uprawnioną mogącą przejąć opiekę nad dzieckiem.
 9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora.
 10. W przypadku częstych spóźnień rodziców/prawnych opiekunów i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola zostają podjęte następujące działania:
  1. Rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka;
  2. Wystosowanie pisma do rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
  3. Wystąpienie do Sądu Rodzinnego dla nieletnich z wnioskiem o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.
 11. W sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny zakończenia pracy placówki:
  1. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę od czasu zamknięcia przedszkola oraz informuje Dyrektora.
  2. wspólnie podejmują decyzję o powiadomieniu Policji o zaistniałej sytuacji oraz potrzebie ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 12. Życzenia rodziców dotyczące ograniczenia prawa drugiego z rodziców do odbioru dziecka z przedszkola muszą być poparte przez stosowne orzeczenie sądowe.

§ 18

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z organizacją pracy przedszkola zawartą w Arkuszu Organizacyjnym placówki na dany rok szkolny.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele wychowawcy.
 5. Liczba dzieci będących pod opieką nauczyciela nie może przekraczać 25.
 6. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 7. W przedszkolu w przypadku wystąpienia zachorowania dzieci, nauczyciele nie podają leków.

§ 19

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną edukację, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. Zasady pobierania lub zwalniania z opłat za świadczenia opieki, edukacji i wychowania przez przedszkole określają odrębne przepisy.

§ 20

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Zasady korzystania z żywienia w przedszkolu określa organ prowadzący.
 3. Przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci w kuchni przedszkolnej.
 4. Na posiłki przygotowane przez kuchnię składają się:
  1. Śniadanie,
  2. Obiad
  3. Podwieczorek
 5. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 6. Jadłospisy planowanych posiłków sporządza kierownik gospodarczy we współpracy z personelem kuchni, a zatwierdza dyrektor.
 7. Informacja o aktualnym jadłospisie jest zamieszczana na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 8. Dziecko korzysta co najmniej z jednego posiłku, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodziców/ prawnych opiekunów.
 9. Deklaracja składana jest na okres co najmniej jednego miesiąca.
 10. Koszt jednego posiłku wynosi:
  1. Śniadanie – 30% ustalonej stawki żywieniowej,
  2. Obiad - 50% ustalonej stawki żywieniowej
  3. Podwieczorek - 20% ustalonej stawki żywieniowej.
 11. Wysokość opłat za posiłki uzgadnia dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w planie finansowym na dany rok budżetowy.
 12. Opłaty za posiłki należy wnosić z góry do 10-go dnia danego miesiąca na wskazany przez dyrektora rachunek bankowy przedszkola.
 13. Usprawiedliwiona nieobecność dziecka, zgłoszona bezpośrednio nauczycielowi oddziału, telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu lub elektronicznie, najpóźniej do godziny 9-tej w dniu nieobecności, uprawnia do obniżenia stawki za żywienie.

Rozdział 5. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola publicznego.

§ 21

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
  1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  2. Nauczyciel logopeda,
  3. Nauczyciel specjalista.
 4. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:
  1. Pracownicy administracji
  2. Pracownicy obsługi.
 5. W przedszkolu jest utworzone stanowisko kierownika gospodarczego.
 6. W przedszkolu jest utworzone stanowisko nauczyciela zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności wyznaczonego przez Biuro Edukacji.

§ 22

 1. Nauczyciel wyznaczony przez Biuro Edukacji zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności we wszystkich sprawach wymagających szybkiego załatwienia.
 2. Nauczyciel współpracuje z Dyrektorem placówki, zastępuje go w ramach nadanych pełnomocnictw określonych przez Dyrektora.
 3. Wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.

§ 23

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze zadania przedszkola i odpowiadają za jakość pracy oraz sposoby sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności i wspieranie w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
  1. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych,
  4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  5. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej,
  6. Organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  7. Dbałość o powierzoną salę, środki dydaktyczne i wyposażenie,
  8. Tworzenie warunków wspomagających rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.
  9. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.
  10. Współpraca z rodzicami.
  11. Współpraca z innymi członkami Rady Pedagogicznej w ramach powołanych zespołów i podejmowanych przez nią zadań.
  12. Dbałość o dobre imię placówki, propagowanie jej działalności w środowisku.
  13. Nauczyciele zobowiązani są do wzbogacania warsztatu pracy, stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

§ 24

 1. Zadania nauczyciela – logopedy:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy podopiecznych;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  5. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

§ 25

 1. Zadania kierownika gospodarczego:
  1. Prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji.
  2. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz BHP i p. POŻ.
  3. Zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt oraz artykuły codziennego użytku.
  4. Nadzorowanie przyrządzania posiłków, sporządzanie jadłospisów i raportów oraz prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola oraz odprowadzanie środków finansowych do banku, na pocztę lub kasy DBFO Wawer.
  6. Współdziałanie z Dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem bazy i wyposażenia przedszkola, nadzorowanie bieżącej konserwacji i remontów.
  7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników placówki.
  8. Organizowanie zadań obsługowych.
 2. Zadania i obowiązki sekretarki przedszkola:
  1. Przyjmowanie i rozdział korespondencji.
  2. Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących.
  3. Prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
  4. Przepisywanie i wysyłanie korespondencji.
  5. Wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń.
  6. Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników przedszkola.
  7. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli.
  8. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instytucji, przepisów.
  9. Prowadzenie archiwum.
  10. Organizacja inwentaryzacji.
  11. Prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych.
  12. Zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
  13. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
  14. Instrukcja kancelaryjna.
 3. Zadania woźnej i pomocy nauczyciela:
  1. Wykonywanie zaleconych przez nauczyciela oddziału czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych czynności wynikających z ramowego rozkładu dnia.
  2. Współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu i realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-dydaktycznych.
  3. Utrzymywanie w czystości i porządku zabawek oraz kącików zainteresowań.
  4. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
  5. Utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach.
  6. Dbanie o ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiem przepisów sanitarnych.
  7. Pełna organizacja posiłków – podawanie, sprzątanie, zmywanie.
  8. Pomoc dzieciom w czasie posiłków oraz przy czynnościach samoobsługowych.
  9. Pomoc nauczycielce przy organizowaniu zajęć plastycznych, gimnastycznych i innych.
  10. Dbanie o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 4. Zadania dozorcy:
  1. Czuwanie nad powierzonym mieniem, zabezpieczanie go przed zniszczeniem i kradzieżą,
  2. Zamykanie i otwieranie budynku przedszkola z obsługą monitoringu.
  3. Dbałość o ład i porządek terenu przedszkolnego oraz przylegających chodników i parkingu należącego do placówki.
  4. Monitorowanie stanu technicznego sprzętów w ogrodzie przedszkolnym.
  5. Konserwacja terenów zielonych w ogrodzie – sadzenie i pielęgnacja roślinności, koszenie trawy, podlewanie ogrodu.
  6. Przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p.poż.
 5. Obowiązki kucharki:
  1. Punktualne przygotowanie posiłków dla dzieci wg zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
  2. Przyjmowanie produktów żywnościowych z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o ich racjonalne zużycie.
  3. Utrzymanie w odpowiednim stanie powierzonego sprzętu kuchennego.
  4. Dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych.
  5. Współpraca z kierownikiem gospodarczym w ustaleniu jadłospisów.
  6. Prawidłowe pobieranie, znakowanie i przechowywanie prób pokarmowych.
  7. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
  8. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
 6. Obowiązki pomocy kucharza:
  1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków/mycie, obieranie, czyszczenie.
  2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
  3. Przygotowanie potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
  4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
  5. Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i p.poż.
  6. Mycie naczyń /wyparzanie sprzętu kuchennego.
  7. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów.
  8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
  9. Pomoc w zagospodarowaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
  10. Wykonywanie poleceń kucharki.
 7. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz zachowania tajemnicy służbowej.
 8. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci na terenie placówki.
 9. Szczegółowe zakresy obowiązków są przechowywane w teczkach akt osobowych pracowników.

Rozdział 6. Prawa i obowiązki dzieci.

§ 26

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
  2. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.
  3. Organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia
  4. Życzliwego i podmiotowego traktowania,
  5. Przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,
  6. Rzetelnej oceny rozwoju psychofizycznego,
  7. Pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 27

 1. Dziecko w przedszkolu powinno przestrzegać ustalonych wspólnie w grupie przedszkolnej umów, kodeksów, kontraktów, dotyczących bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych.
 2. W przypadku występowania u dziecka zachowań szczególnie agresywnych nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem:
  1. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
  2. Zwraca się na piśmie do rodziców/ opiekunów prawnych z prośbą o dokonanie specjalistycznej diagnozy dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  3. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców/ prawnych opiekunów dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego.

§ 28

 1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może w drodze decyzji skreślić z listy dziecko w przypadku:
  1. Nieusprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej dwa miesiące i nieskutecznych prób wyjaśniania powodów tej nieobecności,
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadrzędnego.

Rozdział 7. Współpraca z rodzicami

§ 29

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
  1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć,
  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań i uzdolnień,
  4. zgłaszania pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia, organizacją uroczystości i wycieczek oraz zajęć dodatkowych,
  5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
 2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:
  1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
  2. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
  3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty umożliwiające pełną aktywność na zajęciach.
  4. Informowanie dyrektora lub nauczyciela o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną.
  5. Współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań:
  1. Zebrania ogólne nie rzadziej niż raz w roku szkolnym,
  2. Zebrania oddziałowe nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
  3. Konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem w porozumieniu z dyrektorem,
  4. Uroczystości z udziałem rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z planem współpracy na dany rok szkolny,
  5. Zajęcia otwarte dla rodziców/ prawnych opiekunów, co najmniej dwa razy w roku w każdym oddziale,
  6. Dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych w terminie ustalonym przez Dyrektora,
  7. Tablice informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów,
  8. Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
  9. Wystawy wytworów pracy dzieci.

Rozdział 8. Przepisy końcowe

§ 30

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§ 31

 1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
 2. Projekt uchwały o zmianie statutu jest przedstawiony do wiadomości Rady Rodziców.
 3. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§ 32

 1. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.