Statut przedszkola

Uchwała  Nr 03/2021

Rady  Rodziców

Przedszkola  Nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

z dnia 27.09.2021 r.

     w  sprawie  wprowadzenia  zmiany  do  Statutu  Przedszkola  Nr 233 „ Zielony  Domek ”

 

Na  podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  (Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1743).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11

 

Rada  Pedagogiczna  uchwala co następuje:

 

                                                                 § 1

W rozdziale  4 § 16 pkt.2  Statutu  Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”, otrzymuje brzmienie „Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie”.

 

                                                                § 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”.

 

                                                                § 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania
Uchwała  Nr 05/2021

Rady  Pedagogicznej

Przedszkola  Nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

z dnia 14.09.2021 r.

     w sprawie  wprowadzenia  zmiany do Statutu  Przedszkola  Nr 233 „ Zielony  Domek ”

 

Na  podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) – załącznik nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
  Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
  w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  (Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 1743).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11

 

Rada  Pedagogiczna  uchwala co następuje:

 

                                                                 § 1

W rozdziale  4 § 16 pkt.2 Statutu  Przedszkola nr 233 „Zielony Domek”, otrzymuje brzmienie „Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie”.

 

                                                                § 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”.

 

                                                                § 3

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania