Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie.

Data publikacji serwisu: 2014-09-01

Data istotnej aktualizacji serwisu: 2021-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Plik MP3 zawierający hymn przedszkola nie zawiera audiodeskrypcji - ta zostanie przygotowana i umieszczona na przygotowanej stronie "Hymn Przedszkola".
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona Internetowe posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększania liter na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • kursor góra – dół – przewijanie strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Rudnicka, justyna.rudnicka@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 519 499 677. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przejdź na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek przedszkola usytuowany jest w wolno stojącym budynku położonym w środku osiedla mieszkaniowego do którego można dojść alejką osiedlową.
 • Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych, najbliższy ogólnodostępny parking osiedlowy oddalony od wejścia do przedszkola o 50 m.
 • Furtkę otwiera się przy użyciu karty magnetycznej. Dzwonek do furtki znajduje się po prawej stronie na wysokości 135 cm.
 • Do budynku przedszkola można się dostać trzema wejściami:
      - głównym które znajduje się w odległości 7 m od furtki, prowadzą do niego 4 schody wraz z podjazdem dla     wózków;
      - wejściem do szatni dla dzieci,  które znajduje się 20m od furtki, prowadzą do niego trzy schody bez podjazdu.
      -przedszkole posiada jeszcze wejście od zaplecza przeznaczone  dla dostaw kuchennych, które w razie        konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do piwnicy. W głównym korytarzu budynku znajduje się szatnia dla dzieci, która uniemożliwia swobodne przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacja mobilna

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.