Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola nr233 „Zielony Domek”
w   Warszawie

1.    Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 – 17.30
2.    Przyprowadzanie dzieci do przedszkola  nie później  niż do godziny 8.30
3.    Czas przebywania dziecka w przedszkolu 10,5 godziny
4.    Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do budynku, w szatni lub przed salą zajęć.
5.    Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci (koniecznie podać listę alergenów – szczególnie pokarmowych). Nauczycielowi nie wolno podawać żadnych leków!
6.    Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci chore.   
7.    Dla dobra ogółu do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych,
z katarem, stanami zapalnymi itp. - w przypadku chorób okresowych należy przedstawić decyzję lekarza zezwalającego na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
8.    Obowiązkowe uczęszczanie dziecka do przedszkola / przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów – choroba dziecka, urlop rodziców i winna być każdorazowo zgłoszona  nauczycielowi  grupy/
9.    Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy- wyklucza się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem lub w szatni
10.     Rodzice osobiście odbierają dziecko z sali, w której przebywa lub z placu zabaw . Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej ona odpowiada za jego bezpieczeństwo;
11.     Rodzice odbierając dziecko z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczyciela o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
12.     Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać zbyt dużo czasu nauczycielowi. Dalsze pozostawanie na placu zabaw z dzieckiem, bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
13.     Rodzice zobowiązani są do dbania o stan czystości swojego dziecka - dziecko winno być czyste, ubranie nie powinno krępować ruchów aby dziecko mogło  swobodnie je zdejmować
14.    Dziecko winno posiadać :- kapcie, piżamkę z wyszytym imieniem i nazwiskiem, /w grupie dzieci młodszych/,kostium gimnastyczny.
15.     Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających - fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
16.    W przypadku imprez organizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców (Święto Rodziny) dzieci są pod wyłączną opieką swojego rodzica lub prawnego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za jego  bezpieczeństwo. Dzieci, których rodzice lub opiekunowie nie są obecni opiekę i odpowiedzialność sprawuje nauczyciel grupy;
17.    W czasie porad, konsultacji, zebrań za przyprowadzone dzieci odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice, (prawni opiekunowie).
18.    Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców; Dziecko nie będzie oddawane osobom poniżej 18  roku życia.
19.    Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela go okazać;
20.    O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem.
21.    Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
22.    Prośba rodziców dotycząca nie wydawania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.
23.    W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
24.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie czasu powiadamia dyrektora a następnie wspólnie z dyrektorem podejmuje kolejne kroki  zgodne z procedurami.
25.    Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania furtki oraz drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
26.    Rodzice obowiązani są do regularnego uiszczania opłat za przedszkole wg podanych   terminów.     
27.    W celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci, Rodzice zobowiązani są:
     - Brać udział w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez              
       Dyrekcję Przedszkola i Radę Rodziców
     - stosować się do regulaminu przedszkola i aktualnych ogłoszeń
     - Brać czynny udział w życiu Przedszkola
     - Zasięgać informacji o dziecku – stały kontakt
29. Życzenia i uwagi winny być przekazywane Dyrektorowi Przedszkola
Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawniejszym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.