BIP

 • Adres i kontakt
 • Informacje organizacyjne oraz przedmiot działalności
 • Satatus prawny
 • Struktura zatrudnienia
 • Struktura organizacyjna
 • Artykuły prawne
 • Załatwianie spraw
 • Przetargi, ogłoszenia
 • Majątek
 • Redakcja BIP
 • Ochrona danych osobowych
 • Sprawozdanie finansowe
 • Deklaracja dostępności
  Adres i kontakt
  Przedszkole nr233 "Zielony Domek"
  ul.Pazinskiego 11a, 04-643 Warszawa
  tel: 228120689 e-mail: p233@eduwarszawa.pl
  Regon:013005007 Nip: 952-18-32-860
  Strona www: https://przedszkole-zielonydomek.pl
  Informacje organizacyjne oraz przedmiot działalności
 • Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie istnieje od 1965 r. Położone jest na terenie dawnego osiedla IBJ, w dzielnicy Wawer. Znajduje się w budynku przeznaczonym na ten cel, którego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Posiada pięć sal do zajęć i zabaw wychowawczo dydaktycznych. Są one odpowiednio przestronne, dobrze wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada własny, duży, zagospodarowany ogród (5126m). Rośnie w nim wiele gatunków drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych. Na jego terenie znajdują się piaskownice oraz urządzenia i sprzęty do zabaw dla dzieci. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku. W przedszkolu jest 5 oddziałów, każdy liczący po 25 dzieci.


 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu lub sierpniu, lub w okresie lipiec ? sierpień.

 • Przedszkole nr233 "Zielony Domek" jest przedszkolem publicznym które:
 • -realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
  -zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie
  -przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  -zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w rozporządzeniach MEN
  -wspomaga i ukierunkowuje  rozwój  dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
  -współdziała z rodziną w procesie wychowania dziecka i przygotowania do podjęcia nauki w szkole.
  -udziela w przedszkolu pomocy psychologiczno ? pedagogicznej.
  Satatus prawny
  Przedszkole Nr 233 "Zielony Domek" jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawa nie posiadająca osobowości prawnej. Organ prowadzący ? Miasto Stołeczne Warszawa. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Mazowiecki Kurator Oświaty
  Przedszkole prowadzi działalność w oparciu o akty prawne:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz.. 2572 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z dn. 2006r. Nr 97, poz.. 674);

 • ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 361)

 • Akt założycielski Przedszkola (załącznik do uchwały nr LXVII/2124/2009 Rady m.st. Warszawy

 • Struktura zatrudnienia
 • Dyrektor

 • Kadra pedagogiczna:
 • -Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  -Nauczyciel wspierający,
  -Logopeda,

 • Pedagog specjalny,

 • Psycholog

 • Administracja:
 • -Kierownik gospodarczy
  -Sekretarka
 • Blok żywienia:
 • -Kucharka,
  -Pomoc kuchenna
 • Pracownicy obsługi:
 • -Pomoc nauczyciela,
  -Woźna,
  -Dozorca
  Struktura organizacyjna
  Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola
 • Rada pedagogiczna
 • Rada rodziców
 • -Kompetencje organów przedszkola określone są w szczególności w ustawie o systemie oświaty i Statucie Przedszkola.
  Dyrektor przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • decyduje w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 • Rada pedagogiczna:
  W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków
  5) podejmowanie uchwał w sprawie statutu
  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych
  2) projekt planu finansowego;
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  Rada Rodziców:
  1. W przedszkolu jako organ społeczny działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
  2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  2a. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
  4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  5. Cele działalności rady rodziców to w szczególności:
  a) aktywizowanie i angażowanie rodziców(prawnych opiekunów) do działań na rzecz przedszkola;
  b) podejmowanie działań na rzecz doskonalenia statutowej działalności przedszkola;
  c) wspomaganie przedszkola na rzecz poprawy warunków materialnych i organizacyjnych jej funkcjonowania.
  6. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  a) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
  b) opiniowanie na wniosek dyrektora na temat pracy nauczyciela stażysty, kontrakotowego lub mianowanego w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  d) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  e) wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  f) wybór i delegowanie 2 przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
  g) opiniowanie podjęcia działalności w przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
  7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
  W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Zadania i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy określone są w Statucie Przedszkola.
  Artykuły prawne
  Uchwała Nr 03/2021
  Rady Rodziców
  Przedszkola Nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie
  z dnia 27.09.2021 r.
  w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Przedszkola Nr 233 "Zielony Domek"
  Na podstawie:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
  8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) - załącznik nr 1.
  9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
  10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
  11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
  12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
  13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
  14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
  15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11
  Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
  § 1
  W rozdziale 4 § 16 pkt.2 Statutu Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek?, otrzymuje brzmienie ?Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie?.
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 "Zielony Domek"
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
  Uchwała Nr 05/2021

  Rady Pedagogicznej

  Przedszkola Nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie

  z dnia 14.09.2021 r.

  w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Przedszkola Nr 233 "Zielony Domek"
  Na podstawie:

  16. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
  17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949).
  18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
  19. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
  20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
  21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649).
  22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
  23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356) ? załącznik nr 1.
  24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 r., poz. 1578).
  25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U. 2017 r., poz. 1616).
  26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).
  27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 1591).
  28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743).
  29. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. 2017 r., poz. 1655).
  30. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 11
    Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
  § 1

  W rozdziale 4 § 16 pkt.2 Statutu Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek?, otrzymuje brzmienie ?Do grup starszych i młodszych przydziela się dzieci na podstawie daty urodzenia od najstarszych do najmłodszych w zależności od liczby wolnych miejsc w danej grupie?.  
  § 2

    Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek?.
   
  § 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania
  STATUT Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek? w Warszawie, ul. R. Pazińskiego 11a
  Rozdział 1. Przepisy wprowadzające
  §1
  1. Przedszkole nr 233 ?Zielony Domek?, zwane dalej ?przedszkolem? jest publicznym przedszkolem pięciooddziałowym
  2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Pazińskiego 11a.
  §2
  1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
  2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
  3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.
  4. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
  6. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:
  Przedszkole nr 233 ?Zielony Domek?
  04-643 Warszawa; ul.Pazińskiego 11a
  NIP 952-18-32-860; Regon: 013005007
  Tel./fax. 22 812-06-89
  Adres email: p233@eduwarszawa.pl
  Adres strony internetowej: www.przedszkole-zielonydomek.pl
  §3
  1. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.
  Rozdział 2. Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania
  §4
  1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczne.
  2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
  3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcia dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
  4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
  1. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
  2. realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,
  3. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom
  4. organizowanie zajęć religii na wniosek rodziców,
  5. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,
  6. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno ? pedagogicznej;
  7. organizowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym zajęć dla dzieci ze specjalistami;
  8. umożliwianie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  9. współdziałanie z rodzicami na rzecz stworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka,
  10. patriotyzm.
  §5
  1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno ? pedagogiczną w celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym.
  2. Pomoc psychologiczna ? pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
  3. Nauczyciele we współpracy ze specjalistami, w toku bieżącej pracy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci oraz inicjują działania diagnozujące i wspierające.
  4. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje dzieci.
  Wyniki obserwacji dzieci przekazywane są rodzicom dwa razy do roku: w styczniu i w czerwcu lub według potrzeb zgłaszanych przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka.
  5. Diagnozę dzieci przed podjęciem edukacji szkolnej przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
  Informację o wynikach diagnozy końcowej nauczyciele i specjaliści przekazują rodzicom zgodnie z terminami zawartymi w przepisach prawa oświatowego.
  6. W przedszkolu organizowane są zajęcia logopedyczne.
  We wrześniu logopeda przeprowadza badania przesiewowe i kwalifikuje dzieci do terapii indywidualnej i grupowej.
  Terapia logopedyczna jest prowadzona we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
  7. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno ? pedagogiczną z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
  8. Pomoc psychologiczno -pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno ? pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
  9. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom/prawnym opiekunom dzieci pomocy psychologiczno ? pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
  10. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno ? pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
  §6
  1. Przedszkole organizuje zajęcia specjalistyczne ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne za zgodą organu prowadzącego.
  2. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.
  §7
  1. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.
  2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
  §8
  1. Przedszkole na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów organizuje zajęcia religii.
  2. Wniosek nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać odwołany w każdym czasie.
  3. Zasady organizacji zajęć religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
  §9
  1. Zadania przedszkola są realizowane w szczególności w formie zajęć kierowanych, niekierowanych oraz swobodnych zabaw dzieci.
  2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
  1. Możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy,
  2. Specjalne potrzeby edukacyjne,
  3. Potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania rozwoju,
  4. Organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci,
  5. Organizowanie zabaw ruchowych, muzyczno ? ruchowych, w tym zabaw na powietrzu,
  6. Wykorzystywanie naturalnie pojawiających się sytuacji edukacyjnych do zdobywania umiejętności potrzebnych do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej.
  3. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą wobec rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
  1. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
  2. Informuje na bieżąco o postępach i problemach dziecka.
  3. Uzgadnia wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
  4. Współpracuje z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia rodzinie.
  Rozdział 3. Organy przedszkola i ich kompetencje
  §10
  1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.
  §11
  1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
  2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
  1. Kierownika jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którą zarządza,
  2. Kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  3. Organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Dyrektora publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa
  5. Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek? w Warszawie,
  6. Organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
  3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ustępie 2.
  4. Dyrektor dąży do zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola i realizacji przypisanych mu zadań.
  5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
  6. Dyrektor nie rozpatruje skarg anonimowych.
  7. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki wykonuje nauczyciel wyznaczony przez Biuro Edukacji.
  1. Zakres uprawnień określa pełnomocnictwo nadane mu przez dyrektora.
  §12
  1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących wychowania, edukacji i opieki.
  2. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
  3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ?Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek?, który określa :
  1. Organizację zebrań,
  2. Sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania,
  3. Sposób dokumentowania działań rady,
  4. Wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
  4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek? realizuje kompetencje określone w ustawie.
  §13
  1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców/prawnych opiekunów.
  2. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są rady oddziałowe rodziców/prawnych opiekunów,
  3. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa ?Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 233 ?Zielony Domek? w Warszawie.
  4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich sferach działalności przedszkola.
  5. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa.
  6. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
  §14
  1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
  2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
  4. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.
  §15
  1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów. 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu. 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt, po zaakceptowaniu przez strony konfliktu. 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole. Rozdział 4. Organizacja pracy przedszkola.>
  §16
  1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach powszechnej dostępności, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz uchwałą organu prowadzącego.
  2. Dzieci urodzone w pierwszej połowie roku kalendarzowego przydzielane są do grupy wyżej, dzieci w drugiej połowie roku kalendarzowego do grupy niżej.
  3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
  4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych:
  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola,
  2. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
  5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym do odbioru.
  6. W czasie zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
  7. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci muszą pozostawać pod stałym nadzorem osób dorosłych.
  8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku. Wyjątek mogą stanowić sytuacje: nagranie potrzebne do uroczystości przedszkolnej, kroniki. Zgodę na nagrywanie wydaje dyrektor.
  9. Dla dzieci można organizować zajęcia poza terenem przedszkola na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.
  10. Zasady organizacji zajęć poza terenem przedszkola określa ?Regulamin spacerów i wycieczek?
  §17
  1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice/prawni opiekunowie lub pełnoletnie osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnego ?Oświadczenia?.
  2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30 i odbierane do zakończenia pracy przedszkola.
  3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola jest zobowiązana do przekazania go pod opiekę nauczyciela.
  4. Nauczyciel ma obowiązek osobistego sprawdzenia kto odbiera dziecko z przedszkola.
  5. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy odebrali dziecko z sali lub z ogrodu przedszkolnego są zobowiązani do opuszczenia terenu przedszkola. Przebywają na terenie przedszkola tylko w uzasadnionych przypadkach.
  7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  8. Nauczyciel jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z inną osobą uprawnioną mogącą przejąć opiekę nad dzieckiem.
  9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora.
  10. W przypadku częstych spóźnień rodziców/prawnych opiekunów i odbierania dzieci po godzinach pracy przedszkola zostają podjęte następujące działania:
  1. Rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka;
  2. Wystosowanie pisma do rodziców/prawnych opiekunów dziecka;
  3. Wystąpienie do Sądu Rodzinnego dla nieletnich z wnioskiem o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka.
  11. W sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny zakończenia pracy placówki:
  1. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę od czasu zamknięcia przedszkola oraz informuje Dyrektora.
  2. wspólnie podejmują decyzję o powiadomieniu Policji o zaistniałej sytuacji oraz potrzebie ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
  12. Życzenia rodziców dotyczące ograniczenia prawa drugiego z rodziców do odbioru dziecka z przedszkola muszą być poparte przez stosowne orzeczenie sądowe.
  §18
  1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z organizacją pracy przedszkola zawartą w Arkuszu Organizacyjnym placówki na dany rok szkolny.
  2. Przedszkole funkcjonuje przez rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
  3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
  4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele wychowawcy.
  5. Liczba dzieci będących pod opieką nauczyciela nie może przekraczać 25.
  6. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
  7. W przedszkolu w przypadku wystąpienia zachorowania dzieci, nauczyciele nie podają leków.
  §19
  1. Przedszkole zapewnia bezpłatną edukację, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  2. Zasady pobierania lub zwalniania z opłat za świadczenia opieki, edukacji i wychowania przez przedszkole określają odrębne przepisy.
  §20
  1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
  2. Zasady korzystania z żywienia w przedszkolu określa organ prowadzący.
  3. Przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci w kuchni przedszkolnej.
  4. Na posiłki przygotowane przez kuchnię składają się:
  1. Śniadanie,
  2. Obiad
  3. Podwieczorek
  5. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  6. Jadłospisy planowanych posiłków sporządza kierownik gospodarczy we współpracy z personelem kuchni, a zatwierdza dyrektor.
  7. Informacja o aktualnym jadłospisie jest zamieszczana na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
  8. Dziecko korzysta co najmniej z jednego posiłku, zgodnie z deklaracją złożoną przez rodziców/ prawnych opiekunów.
  9. Deklaracja składana jest na okres co najmniej jednego miesiąca.
  10. Koszt jednego posiłku wynosi:
  1. Śniadanie ? 30% ustalonej stawki żywieniowej,
  2. Obiad - 50% ustalonej stawki żywieniowej
  3. Podwieczorek - 20% ustalonej stawki żywieniowej.
  11. Wysokość opłat za posiłki uzgadnia dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w planie finansowym na dany rok budżetowy.
  12. Opłaty za posiłki należy wnosić z góry do 10-go dnia danego miesiąca na wskazany przez dyrektora rachunek bankowy przedszkola.
  13. Usprawiedliwiona nieobecność dziecka, zgłoszona bezpośrednio nauczycielowi oddziału, telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu lub elektronicznie, najpóźniej do godziny 9-tej w dniu nieobecności, uprawnia do obniżenia stawki za żywienie.
  Rozdział 5. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola publicznego.
  §21
  1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
  2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
  3. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy:
  1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  2. Nauczyciel logopeda,
  3. Nauczyciel specjalista.
  4. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są:
  1. Pracownicy administracji
  2. Pracownicy obsługi.
  5. W przedszkolu jest utworzone stanowisko kierownika gospodarczego.
  6. W przedszkolu jest utworzone stanowisko nauczyciela zastępującego dyrektora podczas jego nieobecności wyznaczonego przez Biuro Edukacji.
  §22
  1. Nauczyciel wyznaczony przez Biuro Edukacji zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności we wszystkich sprawach wymagających szybkiego załatwienia.
  2. Nauczyciel współpracuje z Dyrektorem placówki, zastępuje go w ramach nadanych pełnomocnictw określonych przez Dyrektora.
  3. Wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.
  §23
  1. Nauczyciele realizują wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze zadania przedszkola i odpowiadają za jakość pracy oraz sposoby sprawowania opieki nad dziećmi.
  2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności i wspieranie w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
  3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
  1. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych,
  4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  5. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej,
  6. Organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  7. Dbałość o powierzoną salę, środki dydaktyczne i wyposażenie,
  8. Tworzenie warunków wspomagających rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.
  9. Prowadzenie zajęć korekcyjno ? kompensacyjnych.
  10. Współpraca z rodzicami.
  11. Współpraca z innymi członkami Rady Pedagogicznej w ramach powołanych zespołów i podejmowanych przez nią zadań.
  12. Dbałość o dobre imię placówki, propagowanie jej działalności w środowisku.
  13. Nauczyciele zobowiązani są do wzbogacania warsztatu pracy, stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.
  §24
  1. Zadania nauczyciela ? logopedy:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy podopiecznych;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków;
  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  5. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  §25
  1. Zadania kierownika gospodarczego:
  1. Prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji.
  2. Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz BHP i p. POŻ.
  3. Zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt oraz artykuły codziennego użytku.
  4. Nadzorowanie przyrządzania posiłków, sporządzanie jadłospisów i raportów oraz prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola oraz odprowadzanie środków finansowych do banku, na pocztę lub kasy DBFO Wawer.
  6. Współdziałanie z Dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem bazy i wyposażenia przedszkola, nadzorowanie bieżącej konserwacji i remontów.
  7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników placówki.
  8. Organizowanie zadań obsługowych.
  2. Zadania i obowiązki sekretarki przedszkola:
  1. Przyjmowanie i rozdział korespondencji.
  2. Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących.
  3. Prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi.
  4. Przepisywanie i wysyłanie korespondencji.
  5. Wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń.
  6. Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników przedszkola.
  7. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i płatnych zastępstw nauczycieli.
  8. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instytucji, przepisów.
  9. Prowadzenie archiwum.
  10. Organizacja inwentaryzacji.
  11. Prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych.
  12. Zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej.
  13. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
  14. Instrukcja kancelaryjna.
  3. Zadania woźnej i pomocy nauczyciela:
  1. Wykonywanie zaleconych przez nauczyciela oddziału czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych czynności wynikających z ramowego rozkładu dnia.
  2. Współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu i realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-dydaktycznych.
  3. Utrzymywanie w czystości i porządku zabawek oraz kącików zainteresowań.
  4. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
  5. Utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach.
  6. Dbanie o ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymaganiem przepisów sanitarnych.
  7. Pełna organizacja posiłków ? podawanie, sprzątanie, zmywanie.
  8. Pomoc dzieciom w czasie posiłków oraz przy czynnościach samoobsługowych.
  9. Pomoc nauczycielce przy organizowaniu zajęć plastycznych, gimnastycznych i innych.
  10. Dbanie o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
  4. Zadania dozorcy:
  1. Czuwanie nad powierzonym mieniem, zabezpieczanie go przed zniszczeniem i kradzieżą,
  2. Zamykanie i otwieranie budynku przedszkola z obsługą monitoringu.
  3. Dbałość o ład i porządek terenu przedszkolnego oraz przylegających chodników i parkingu należącego do placówki.
  4. Monitorowanie stanu technicznego sprzętów w ogrodzie przedszkolnym.
  5. Konserwacja terenów zielonych w ogrodzie ? sadzenie i pielęgnacja roślinności, koszenie trawy, podlewanie ogrodu.
  6. Przestrzeganie zasad i przepisów bhp i p.poż.
  5. Obowiązki kucharki:
  1. Punktualne przygotowanie posiłków dla dzieci wg zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.
  2. Przyjmowanie produktów żywnościowych z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o ich racjonalne zużycie.
  3. Utrzymanie w odpowiednim stanie powierzonego sprzętu kuchennego.
  4. Dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych.
  5. Współpraca z kierownikiem gospodarczym w ustaleniu jadłospisów.
  6. Prawidłowe pobieranie, znakowanie i przechowywanie prób pokarmowych.
  7. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
  8. Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
  6. Obowiązki pomocy kucharza:
  1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków/mycie, obieranie, czyszczenie.
  2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
  3. Przygotowanie potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
  4. Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.
  5. Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, bhp i p.poż.
  6. Mycie naczyń /wyparzanie sprzętu kuchennego.
  7. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów.
  8. Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.
  9. Pomoc w zagospodarowaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.
  10. Wykonywanie poleceń kucharki.
  7. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz zachowania tajemnicy służbowej.
  8. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu dzieci na terenie placówki.
  9. Szczegółowe zakresy obowiązków są przechowywane w teczkach akt osobowych pracowników.
  Rozdział 6. Prawa i obowiązki dzieci.
  §26
  1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanej opieki sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
  2. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.
  3. Organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia
  4. Życzliwego i podmiotowego traktowania,
  5. Przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze,
  6. Rzetelnej oceny rozwoju psychofizycznego,
  7. Pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
  §27
  1. Dziecko w przedszkolu powinno przestrzegać ustalonych wspólnie w grupie przedszkolnej umów, kodeksów, kontraktów, dotyczących bezpieczeństwa i szacunku względem siebie i innych.
  2. W przypadku występowania u dziecka zachowań szczególnie agresywnych nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem:
  1. Przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
  2. Zwraca się na piśmie do rodziców/ opiekunów prawnych z prośbą o dokonanie specjalistycznej diagnozy dziecka w poradni psychologiczno ? pedagogicznej.
  3. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców/ prawnych opiekunów dyrektor kieruje sprawę do sądu rodzinnego.
  §28
  1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może w drodze decyzji skreślić z listy dziecko w przypadku:
  1. Nieusprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej dwa miesiące i nieskutecznych prób wyjaśniania powodów tej nieobecności,
  2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu nadrzędnego.
  >Rozdział 7. Współpraca z rodzicami
  §29
  1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
  1. znajomości realizowanych programów i planów zajęć,
  2. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3. pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci oraz ich zainteresowań i uzdolnień,
  4. zgłaszania pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia, organizacją uroczystości i wycieczek oraz zajęć dodatkowych,
  5. wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
  2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest:
  1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.
  2. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
  3. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty umożliwiające pełną aktywność na zajęciach.
  4. Informowanie dyrektora lub nauczyciela o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną.
  5. Współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
  3. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań:
  1. Zebrania ogólne nie rzadziej niż raz w roku szkolnym,
  2. Zebrania oddziałowe nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
  3. Konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem w porozumieniu z dyrektorem,
  4. Uroczystości z udziałem rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z planem współpracy na dany rok szkolny,
  5. Zajęcia otwarte dla rodziców/ prawnych opiekunów, co najmniej dwa razy w roku w każdym oddziale,
  6. Dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych w terminie ustalonym przez Dyrektora,
  7. Tablice informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów,
  8. Prowadzenie strony internetowej przedszkola,
  9. Wystawy wytworów pracy dzieci.
  >Rozdział 8. Przepisy końcowe
  §30
  1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
  §31
  1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
  2. Projekt uchwały o zmianie statutu jest przedstawiony do wiadomości Rady Rodziców.
  3. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
  §32
  1. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.
  Załatwianie spraw
  Przedszkole przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 8:00 - 16:00
  Przedszkole Nr 233 "Zielony Domek"
  ul.Pazińskiego 11a, 04-643 Warszawa
  Przetargi, ogłoszenia


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majątek
 • Przedszkole nr 233 Zielony Domek jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • Przedszkole nr 233 Zielony Domek w Warszawie znajduje się w parterowym budynku:
 • Powierzchnia całkowita działki: 5126m
  Powierzchnia zabudowy: 588,67m.
 • Przedszkole nr 233 ?Zielony Domek?  nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet m. st. Warszawy.
 • Redakcja BIP
  https://www.gov.pl/web/bip/przedszkole-nr233-zielony-domek
  Redaktor: Bernardetta Piotrowska
  telefon: +48 22 812 06 89
  e-mail: p233@eduwarszawa.pl
  Ochrona danych osobowych
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Przedszkola nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie jest:
  Pani Monika Różyńska - Czapla
  e-mail: iod.wawer@edukompetencje.pl
  Telefon kontaktowy: 22 253 36 03
  Sprawozdanie finansowe
  Przedszkole jest publiczną jednostką samorządu terytorialnego finansowaną z budżetu organu prowadzącego. Budżet przedszkola jest realizowany zgodnie z rocznym planem finansowym
  Obsługę Finansowo - Księgową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Wawer.
  Sprawozdanie finansowe Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek" za 2019 r. opublikowane jest na stronie BIP Dzielnicowego
  Biura Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w zakładce Sprawozdania finansowe:
  https://dbfowawer.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/sprawozdania_finansowe/Sprawozdanie+Finansowe+2019.htm
  Deklaracja dostępności
  Deklaracja Dostępności
  Oświadczenie w sprawie dostępności
  Przedszkole nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 233 "Zielony Domek" w Warszawie.
  Data publikacji serwisu: 2014-09-01
  Data istotnej aktualizacji serwisu: 2021-03-05
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Plik MP3 zawierający hymn przedszkola nie zawiera audiodeskrypcji - ta zostanie przygotowana i umieszczona na przygotowanej stronie "Hymn Przedszkola".
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Deklarację sporządzono dnia 2020-09-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
  Strona Internetowe posiada następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększania liter na stronie
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • kursor góra ? dół ? przewijanie strony
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Rudnicka, justyna.rudnicka@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 519 499 677. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przejdź na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Dostępność architektoniczna
 • Budynek przedszkola usytuowany jest w wolno stojącym budynku położonym w środku osiedla mieszkaniowego do którego można dojść alejką osiedlową.
 • Brak parkingu dla osób niepełnosprawnych, najbliższy ogólnodostępny parking osiedlowy oddalony od wejścia do przedszkola o 50 m.
 • Furtkę otwiera się przy użyciu karty magnetycznej. Dzwonek do furtki znajduje się po prawej stronie na wysokości 135 cm.
 • Do budynku przedszkola można się dostać trzema wejściami:
 • - głównym które znajduje się w odległości 7 m od furtki, prowadzą do niego 4 schody wraz z podjazdem dla wózków;
  - wejściem do szatni dla dzieci, które znajduje się 20m od furtki, prowadzą do niego trzy schody bez podjazdu.
  -przedszkole posiada jeszcze wejście od zaplecza przeznaczone dla dostaw kuchennych, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
 • Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące do piwnicy. W głównym korytarzu budynku znajduje się szatnia dla dzieci, która uniemożliwia swobodne przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • Aplikacja mobilna
 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.