BIP

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Przedszkole nr233 ,,Zielony Domek" ul.Pazińskiego11a 04-643 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON
01300500700000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.


https://www.gov.pl/web/bip/przedszkole-nr233-zielony-domekDane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
p233@edu.um.warszawa.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
jrudnicka@edu.um.warszawa.pl
Telefon kontaktowy
228120689
Data
2021-02-05
Miejscowość
Warszawa


Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. MAZOWIECKIE
Powiat
Powiat m. st. Warszawa
Gmina
Wawer


Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?

[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?

[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Budynek przedszkola posiada dwa wejścia. Jedno to jest wejście dla interesantów oraz rodziców, które ma podjazd o szerokości
112cm oraz schody o szerokości 2,23 cm wysokość stopnia 15 cm, spocznik 2,23 x 1,93. Drzwi otwierane na zewnątrz -
szerokość drzwi 1 metr. Drugie wejście to wejście dla dzieci i rodziców. Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla
niepełnosprawnych ( brak podjazdu).

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępnośc
i
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url przedszkole-zielonydomek.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-05
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności

Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa nie jest w pełni dostosowana, aktualnie prowadzone są prace umożliwiające pełny dostęp.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych
[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?

[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE