Procedury Bezpieczeństwa

                                                                                           Zarządzenie Nr 7/2019
                                                                       Dyrektora Przedszkola Nr 233”Zielony Domek
                                                                                             z dnia 08.02.2019r.


 
            w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa i szczegółowego trybu      
            postępowania  w sytuacji  zagrożenia w  przedszkolu.


             Podstawa prawna:
        •   Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.  ( Dz.U. z 2018r.   poz.996)ze zm.
                             z  22.11.2018r.(Dz.U.,poz.2245)
         •    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie   
                             wymagań wobec szkół i placówek  (Dz.U. z 2017 r. poz.1611).
         •   Rozporządzenie MENiS  z  31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w   
                 publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r.nr6, poz.69)ze zm. z    
                dnia 31.10.2018r.(Dz.U.2018r.,poz.2140)
         •   Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu   
               organizowania  przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
               ( Dz.U.2018., poz.1055)
         •   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury   
               „Niebieska karta” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.nr 209, poz.1245) ze  
                zm.,  Statut Przedszkola nr 233”Zielony Domek”
     
                                                                § 1

                   Dyrektor Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” wprowadza Procedury     
                   Bezpieczeństwa oraz Szczegółowy Tryb Postępowania na wypadek zagrożenia  
                   w przedszkolu stanowiące  załącznik  do  niniejszego zarządzenia.

                                                                      § 2

                   Procedury  wchodzą  w  życie  z  dniem  podpisania.                                                  


 


                                                                     PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWW PRZEDSZKOLU NR 233      
                   „ZIELONY  DOMEK”
Podstawa  prawna:
?    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) ze zm. z 22.11.2018 r. (Dz. U., poz. 2245)
?    Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)
?    Rozporządzenie MENiS z 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) ze zm. z dnia 31.10.2018 r. (Dz. U. 2018r., poz. 2140)
?    Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r. , poz. 1055)
?    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) ze zm.
?    Statut Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”


SPIS   TREŚCI

Budynek, wyposażenie, teren przedszkolny ……………………………………………………………………….……..3
Kontrole techniczne …………………………………….…………………………………………………………………………….4
Organizacja pracy………………………………………………………………………………………………………………………5
Wychowanie fizyczne, sport i turystyka ……………………………………………………………………………..……..6
Zasady opieki oraz przyprowadzania odbierania dzieci z przedszkola ………………………………….…….9
Zachowania trudne ………………………………………………………………………………………………………….………12
Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola ……………………………………………………………..13
Edukacja dla bezpieczeństwa…………………………………………………………………………………………………...15
Procedura „Niebieskiej karty”…………………………………………………………………………………………………..16
Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………………………………………….17
Załączniki ………………………………………………………………………………………………………………………………..18

Rozdział 1
               
                             BUDYNEK,  WYPOSAŻENIE   PRZEDSZKOLA,  TEREN  PRZEDSZKOLNY


§  1

1.    Budynek musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i musi posiadać plan ewakuacji.
2.    Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się w korytarzu głównym, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
3.    Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
4.    Teren przedszkola musi być ogrodzony.
5.    Na terenie przedszkola zapewnia się:
1)    właściwe oświetlenie;
2)    równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu;
3)    instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej;
4)    wydzielone miejsce na zabawę i pobyt dzieci.
5.     Piaskownice zabezpiecza się przed wchodzeniem do niej zwierząt, okresowo wymienia się piasek.
6.    Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola muszą być zabezpieczone pokrywami i kratami.
7.    Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola powinien uniemożliwiać bezpośrednie wyjście na jezdnię, lub być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający samowolne wyjście dziecka.
§  2
1.    W czasie opadów śniegu przejścia do przedszkola i na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu.
2.    Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym przeprowadza się podczas przerw w funkcjonowaniu przedszkola.
3.    W sytuacji  konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych podczas funkcjonowania przedszkola, prace te organizuje się w sposób nienarażający  dzieci i dorosłych na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikająca z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem środków ostrożności.
4.    Miejsce prac należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób nieuprawnionych
§  3
1.    Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.
2.    Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3.    Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.
4.    Sprzęt, z którego korzystają dzieci i personel przedszkola jest zgodny z wymaganiami ergonomii.
5.    Stoliki, krzesła i inne elementy wyposażenia, w tym łazienek są dostosowane do wzrostu dzieci.
6.    Sprzęt, wyposażenie przedszkola oraz sprzęty i urządzenia w ogrodzie muszą być bezpieczne,  dostosowane do możliwości dzieci i posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
7.    Urządzenia w ogrodzie przedszkolnym oraz gotowość całego ogrodu do pobytu dzieci powinna być codziennie sprawdzana przez pracownika przedszkola.
8.    Schody nie mogą być śliskie i posiadają balustrady odpowiednie do osób z nich korzystających, w tym dzieci.
9.    Kuchnia i inne pomieszczenia powinny być utrzymane w czystości oraz wyposażone w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny. Uszkodzony lub niesprawny sprzęt powinien być oznakowany.
10.    Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.
11.    Ciepłe  posiłki podaje się dzieciom w salach. Pomieszczenia te umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków.
12.    Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.
§  4
1.    Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie lub spaceru, a także pozostawia się w miarę możliwości okna otwarte podczas zajęć, szczególnie ruchowych.
2.    Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem np. kuchnia, magazyny, pomieszczenia techniczne.
3.    W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.
4.    Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący przedszkole.
5.    Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, albo jeżeli na terenie przedszkola nastąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
6.    O zawieszeniu zajęć w przedszkolu z powodów, o których mowa w ust. 5, dyrektor przedszkola lub organ prowadzący przedszkole powiadamia Kuratora oświaty.
7.    Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
§  5
1.    Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je
     przerywa i wyprowadza dzieci z sali.
2.    Na terenie budynku  przedszkola, w tym także w kuchni  znajdują się oznakowane apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje
 o zasadach udzielania tej pomocy.
3.    Prace użyteczne na rzecz przedszkola lub środowiska z udziałem dzieci np. sprzątanie może mieć miejsce, jeśli zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony osobistej np. rękawice.
4.    Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
5.    Dyrektor przedszkola organizuje wstępne i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.    Dyrektor odpowiada za wdrażanie i przestrzeganie przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu jako pracodawca i w ramach nadzoru pedagogicznego.
7.    Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy i procedury w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu.

Rozdział 2

                                                               KONTROLE    TECHNICZNE

§  6
1.    Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki, szczególnie jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedszkola wynosi co najmniej 2 tygodnie.
2.    Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim:
1)    stan zewnętrzny budynku – elewacja, dach, rynny, gzymsy, kominy, schody wejściowe, barierki, oświetlenie nad wyjściami ewakuacyjnymi;
2)    korytarze, schody – ewentualne ubytki, balustrady, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, umocowanie chodników;
3)    sale pobytu dzieci – wyposażenie i  zabawki, oświetlenie, dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci , ogrzewanie - osłonięcia kaloryferów;
4)     sale zajęć ruchowych – sprzęt;
5)    łazienki  - stan urządzeń;
6)    piwnice;
7)    magazyny;
8)    zaplecze kuchenne;
9)    oświetlenie;
10)    instalacje elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno-kanalizacyjną, zabezpieczenie przeciwpożarowe;
11)    urządzenia na placu zabaw.
3.    Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który  przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole.
4.    Terminy wymaganych kontroli specjalistycznych instalacji:
1)    Odgromowa – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
2)    Elektryczna – raz  w roku;
3)    Gaśnice – zgodnie z zaleceniem producenta;
4)    Gazowa – raz w roku.

Rozdział 3

                        ORGANIZACJA   PRACY
§  7

1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
2.    Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
3.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§  8
1.    Formami pracy w przedszkolu są:
1)    Zajęcia i zabawy dowolne;
2)    Zajęcia obowiązkowe;
a)    codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
b)    czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
c)    spacery,
d)    wycieczki,
e)    uroczystości przedszkolne.
3)    Sytuacje okolicznościowe;
2.    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane i kierowane przez nauczyciela są każdego dnia zróżnicowane i zakładają aktywność każdego dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości.

§  9

1.    Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
2.     Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1)    z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2)     z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
3.    Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.
4.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

Rozdział 4

         WYCHOWANIE  FIZYCZNE, SPORT,  TURYSTYKA

§  10

1.    W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w tygodniu zestawy zabaw ruchowych , pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
2.    Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
3.    Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
4.    Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
5.    Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, są mocowane na stałe.
6.    Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
7.    Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
8.    Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą korzystać ze sprzętu terenowego pod opieką nauczyciela lub osoby wspomagającej w opiece nad dziećmi.
9.    Podczas pobytu na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta w sposób uniemożliwiający dziecku wyjście na zewnętrz.
10.    Dyrektor przedszkola lub upoważniona osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych poza teren przedszkola - załącznik nr 1.
11.    Do rejestru wpisuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola, dla których nie założono karty wycieczki, w tym spacery i krótkie, piesze wycieczki realizowane w ramach zajęć dydaktycznych na potrzeby tematu kompleksowego lub projektu np. na pocztę, do parku, do biblioteki.

§  11
1.    Ilość osób opiekujących się grupą podczas wyjść poza teren przedszkola, innych niż wycieczka odnotowana w karcie wycieczki to nie mniej niż 1 osoba dorosła na 10 dzieci.
2.    Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci.
3.    Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,    nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.  
§  12
1.    Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę, których celem jest:
1)    poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
2)    poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
3)    wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
4)    upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
5)    upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
6)    poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
7)    przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
8)    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
2.    Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
1)    wycieczek przedmiotowych  – związanych  z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
2)    krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci  przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
3.    Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
4.    Każdą wycieczkę wyjazdową i dłuższą pieszą lub krótką, ale do miejsc zbiorowego pobytu np. kino, teatr zgłasza się dyrektorowi  na druku „Karta wycieczki” – załącznik nr 2.
5.    Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci  biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
6.    Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
7.    Najpóźniej – trzy dni wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczce, za wyjątkiem wycieczek pieszych - wyjść w celu realizacji  obowiązującego programu  np. na pocztę, do sklepu.
8.    Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie   rejestracyjnym pojazdu.
9.    Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
10.    Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
11.    Kierownik wycieczki w szczególności:
1)    opracowuje program;
2)    zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem wycieczki;
3)    zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4)    zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5)    określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
6)    nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7)    organizuje i nadzoruje transport  i wyżywienie;
8)    dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
9)    dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10)    dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola  i rodziców, w formie ustnej.
12.    Opiekun w szczególności:
1)    sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
2)    współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania regulaminu wycieczek;
3)    sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4)    nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
5)     wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
13.    Opiekun wycieczki w szczególności sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego.
14.    Uczestnicy wycieczek podlegają dobrowolnemu (decyzja rodziców) ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15.    Kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.
16.    Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
Rozdział 5
      ZASADY  SPRAWOWANIA OPIEKI ORAZ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA
§  13
1.    Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne.
2.    Bezpieczeństwo psychiczne zapewnia się poprzez:
1)    Ciepło, okazywanie jak ważne jest dziecko;
2)    Okazywanie zaufania i aktywne słuchanie;
3)    Poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu;
4)    Indywidualne postrzeganie jego potrzeb i możliwości;
5)    Okazywanie wiary w możliwości, budowanie poczucia wartości;
6)    Chwalenie, nagradzanie i docenianie dziecka za zaangażowanie się i wysiłek;
7)    Zapewnienie dziecka, że może liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji ;
8)    Równe prawa i obowiązki dla wszystkich dzieci;
3.    W relacjach z dzieckiem ważna jest:
1)    Kontrolowana swoboda w działaniach i poznawaniu świata przez dziecko;
2)    Wiedza, co dziecko lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość, a czego się boi ;
3)    Nauka samodzielności;
4)    Prawa  i obowiązki dziecka ;
5)    Granice i jasne zasady;
6)    Konsekwencja.


§  14
1.    W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady  postępowania, w tym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1)    Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka od momentu jego wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do przedszkola;
2)    Nie  wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do toalety zapewnia opiekę innego pracownika przedszkola, np. pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej;
3)    Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola;
4)    W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców itp. nauczyciel                              w szczególności czuwa nad sposobem korzystania z nich przez dzieci;
5)    Dzieci zabiera nauczyciel  z grupy połączonej do swojej sali zgodnie z tygodniowym planem pracy,
6)    Grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o godzinie ustalonej                       w tygodniowym planie pracy, nie wcześniej lub w przypadku nieobecności nauczyciela;
7)    W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami,                           w szczególności czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji;
8)    Nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z rodzicami  podczas, gdy sprawuje  opiekę nad innymi dziećmi.
2.    O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast dyrektora oraz rodzica dziecka;
3.    Dziecko wydaje nauczyciel rodzicom lub osobie pełnoletniej, która została pisemnie upoważniona do odbioru dziecka. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, nr telefonu oraz serię i numer dowodu osobistego.
4.    Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
5.    Wydanie dziecka następuje w momencie ustnej informacji osoby odbierającej o zabraniu dziecka do domu. Nauczyciel wypuszcza dziecko do szatni i od tego momentu przestaje sprawować opiekę nad tym dzieckiem – odpowiedzialność przejmuje osoba odbierająca dziecko z przedszkola;
6.    Specjaliści oraz instruktorzy zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone ich opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych powyżej. Podczas wyjść poza budynek przedszkola mogą wspomagać nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną.
7.    Pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa wspomaga nauczyciela  w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin wykonywania swoich obowiązków służbowych.
8.    Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i osobistego, bezpośredniego oddania dziecka pod opiekę nauczyciela. W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może poprosić o zabranie dziecka z przedszkola  w celu leczenia lub o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.
9.    Opieka nad dzieckiem zaczyna się w momencie wprowadzenia dziecka na salę przez osobę przyprowadzającą i oddania pod opiekę nauczycielowi.
10.    Rodzice nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi dziećmi.
11.    Dziecko uważa się za odebrane przez  rodziców lub upoważnione osoby  w momencie ustnej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu do szatni. Od tego momentu opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice lub inne osoby odbierające dziecko.
12.    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
13.    O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności  dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami - prawnymi opiekunami dziecka.
14.    Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
15.    Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7:00 do 8.30, odbieranie trwa do  godz.17:30.
16.    Zobowiązuje się rodziców do opuszczenia terenu przedszkola po odebraniu dzieci. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na przedszkolnym placu zabaw z udziałem dzieci po ich odebraniu przez rodziców lub upoważnione osoby.

Rozdział 6
ZACHOWANIA   TRUDNE  U  DZIECI
§  15
1.    Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający bezpieczeństwo psychiczne – każde dziecko wie, że może podejść porozmawiać z nauczycielem, zgłosić problem;
2.    Proces wychowawczy wspomagany jest tekstami literackimi, bajko terapią i  formami teatralnymi.
3.    Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.
4.    W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące zachowania - wspólnie z dziećmi wypracowuje się  kodeksy grupowe, które są znane dzieciom i przez nich akceptowane;
5.    Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natychmiast reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości;
6.    Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz niwelowanie zachowań niepożądanych:
1)    własnego przykładu;
2)    wzory wychowawcze z literatury, teatralne;
3)    Bajkoterapia – schematy zachowań, sposoby rozwiązywania problemów, relaksacja;
4)    Organizowanie doświadczeń uczących poprawnych relacji społecznych, w tym uczą  się współpracy w parach i małych grupach;
5)    System nagród i kar;
6)    Komunikaty typu „ja” (nazwanie zachowania, emocje, potrzeba, prośba);
7)    Techniki asertywne;
8)    Aktywne słuchanie;
9)    Inne.
§  16
1.    Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodzice są informowani o ww. działaniach wychowawczych przedszkola, mają możliwość dialogu na temat planowego procesu wychowawczego w przedszkolu.
2.    Rodzice mają możliwość indywidualnego uzgadniania z nauczycielem sposobów prowadzenia pracy wychowawczej z ich dzieckiem.

§  17
1.    W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych dziecka podejmuje się następujące działania:
1)    Rozmowa z dzieckiem - opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela;
2)    Doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, negocjowanie rozwiązania;
3)    Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, poinformowanie rodziców dziecka poszkodowanego, rozmowa z rodzicami dziecka będącego sprawcą, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi;
4)    Obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom;
5)    Obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych);
6)    Ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem;
7)    Podjęcie ustaleń z rodzicami dziecka agresywnego zmierzające do niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie dyrektorem;
8)    Założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne (agresja, nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych.
2.    Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązywaniu sytuacji trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz  dyrektorem.
3.    Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach, w tym o zachowaniach niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym.

Rozdział 7
                WYPADKI  OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ  PRZEDSZKOLA
§  18
1.    Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2.    O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie:
1)    Dyrektora;
2)    rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
3)    pracownika służby BHP;
4)    organ prowadzący;
5)    radę rodziców;
6)    O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty;
7)    O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego.
3.    Zawiadomień, o których mowa w punktach 2)-7), dokonuje dyrektor, nauczyciel bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
4.    Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
5.    Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.
§  19

1.    Członków zespołu powołuje dyrektor.
2.    Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego – załącznik nr 3.
3.    W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w terminie późniejszym.
4.    W skład zespołu wchodzą: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.
5.    Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w punkcie 8, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie BHP.
6.    Jeżeli w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć wszystkie osoby wymienione w punkcie 8, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie BHP.
7.    W pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel: organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
8.    Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP lub społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.
9.    W sprawach spornych członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
10.    Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
11.    Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
1)    poszkodowanego pełnoletniego,
2)    rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
12.    Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.
13.    Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
14.    Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
15.    Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.
16.    W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w punkcie 15. mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
17.    Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
18.    Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
1)    niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
2)    sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
19.    Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
1)    zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
2)    powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
20.    Rejestr wypadków prowadzi dyrektor – załącznik nr 4.
21.    Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

Rozdział 8
                                       EDUKACJA   DLA  BEZPIECZEŃSTWA
§  20
1.    Nauczyciele prowadzą edukację dla bezpieczeństwa poprzez realizacje tematów kompleksowych, bajko terapię oraz w innych planowych i okolicznościowych sytuacjach edukacyjnych.
2.    Zdrowie fizyczne   - nauczyciele dążą do poznania, akceptacji i przestrzegania przez dzieci zasad:
1)     korzystania ze sprzętu sportowego oraz przyborów, narzędzi i sztućców;
2)    korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw;
3)    w zakresie konieczności powiadomienia nauczyciela o uszkodzonych  zabawkach i sprzęcie;
4)    poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych;
5)    zachowania  się w miejscach publicznych np. w parku, na ulicy;
6)    w zakresie zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi;
7)    w zakresie  zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia;
8)    w zakresie   zakazu zabawy na jezdni;
9)     w zakresie  zakazu samowolnego oddalania się;
10)    w zakresie  zakazu bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami;
11)    w zakresie  zakazu bawienia się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;
12)    w zakresie zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych;
13)    w zakresie  zakazu zbliżania się do maszyn i urządzeń np. rolniczych, budowlanych;
14)    zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin;
15)    zachowanie ostrożności wobec nieznajomych;
16)    zachowania się w sytuacjach trudnych np. zgubienie  się w tłumie.
17)     Kształtowanie  nawyku zgłaszania nauczycielowi złego samopoczucia

Rozdział 9

                                               PROCEDURA   NIEBIESKIEJ   KARTY

§  21
1.    Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
2.    Podejmowanie interwencji  w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
3.    Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” także na przedstawicieli oświaty.
§  22
1.    Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy rodzinie.
2.    Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularzy Niebieska Karta — „A”  i „B”
3.    Formularz „A” w terminie 7 dni jest przekazywany do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, kopia pozostaje w przedszkolu.
4.     W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel przedszkola.
5.    Formularz „B” jest przekazywany członkowi rodziny  osoby  objętej przemocą, jeśli nie jest ona  podejrzana o sprawstwo przemocy. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.
6.    W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz „B” przekazać. Dziecko może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz „B” pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka.
7.    Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
8.    Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynności w ramach procedury "Niebieskiej Karty" przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa (w miarę możliwości również w obecności psychologa).


§  23

1.    Dyrektor przedszkola udziela osobie pokrzywdzonej (lub podejrzanej o krzywdzenie) kompleksowych informacji o:
1)    możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
2)    możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
3)    organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
4)    może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
5)    diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
6)    udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
2.    Dalsze czynności są prowadzone i dokumentowane przez zespół interdyscyplinarny.

Rozdział 10
                                                 POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

1.    System obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola od dnia …………………………………………..
2.    System wprowadza się zarządzeniem dyrektora.
                                                                                                                                       ………………………………………………….
                                                                                                                                                            Podpis dyrektora                            PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „Zielony  Domek” W WARSZAWIE

                                                                        SZCZEGÓŁOWY    TRYB      POSTĘPOWANIA
                                                                                                    w sytuacji zagrożenia

Definicja: Bezpieczeństwo to stan „nie zagrożenia”.


I.  Cele

1.    Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez:

•    zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

•    zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole

•    zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu poza przedszkolem.


II. Zakres

Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką nauczycieli Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie.


III. Osoby odpowiedzialne

•    Dyrektor

•    Wicedyrektor

•    Nauczyciele

•    Pracownicy obsługi (zgodnie z zakresami obowiązków)


IV.  Opis działań

    
A)    Działania dyrektora przedszkola:
 


1.    Zapewnienie    stanu    technicznego obiektu i wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

2.    Określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki.

3.    Zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.

4.    Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy.

5.    Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględniania przez nauczycieli

w działaniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci oraz zapewnienia opieki pedagogicznej.

6. Systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren przedszkola, szatni, sal zajęć, korytarzy) i instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innej).

7.    Organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

8.    Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników przedszkola dotyczących:

a)    bezpieczeństwa dzieci w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania ich przez rodziców lub opiekunów

b)    organizowania wycieczek, zajęć w terenie

c)    dokumentacji wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

d)    ewakuacji

e)    oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym

f)    nadzorowanie ewentualnych prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce.


B)    Działania nauczycieli:


1. Znajomość podstawowych zasad BHP, regulaminów i procedur zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa oraz przepisów wewnątrzprzedszkolnych.

2.    Systematyczne kontrolowanie sali zajęć oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć.

                                                                                     
3.    Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w przedszkolu.

C)    Działania pracowników administracji i obsługi:


1.    Rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi zakresami obowiązków.

2.    Czujność dotycząca dobra i bezpieczeństwa dzieci.

3.    Odpowiedzialne użytkowanie sprzętów i urządzeń, reagowanie na awarie i usterki (np. zgłoszenie zwierzchnikowi, zabezpieczenie miejsca awarii).


D)    Działania rodziców:


1.    Zapewnienie dzieciom dotarcia do przedszkola i powrotu w sposób bezpieczny i zdrowy.

2.    Przekazanie dziecka pracownikowi przedszkola.

3.    Osobisty odbiór dziecka z przedszkola.

4.    Złożenie u nauczycielki pisemnego oświadczenia, upoważniającego inne osoby pełnoletnie (zapewniające pełne bezpieczeństwo) do odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku braku możliwości osobistego odbioru.

5.    Uaktualnienie własnych danych kontaktowych (głównie telefon do nagłego kontaktu).

6.    Dbałość o uniemożliwienie osobom obcym wstępu do przedszkola – zamykanie drzwi wejściowych, konieczne zamykanie furtki.

7.    Zgłaszanie do sekretariatu zauważonych uszkodzeń, awarii, zagrożeń itp.

8.    Wykorzystanie połączeń telefonicznych z każdą grupą w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.


V. Sposoby gromadzenia danych


1.    Protokoły z przeprowadzonych kontroli dyrektora oraz instytucji zewnętrznych.

2.    Sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3.    Rejestr wypadków.

4.    Dokumentacja pedagogiczna nauczycieli.

5.    Zaświadczenia o szkoleniach pracowników.

 
VI.    Techniki i narzędzia monitorowania

1.    Obserwacja - arkusz obserwacji.

2.    Analiza dokumentacji - dyspozycja do analizy dokumentacji.

3.    Rozmowa – lista pytań.

                                                                                            
VII. Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedur


Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń Rady Pedagogicznej.


VIII. Ewaluacja


Sformowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualne modyfikacje procedur.

IX. Zasady bezpiecznego postępowania pracowników przedszkola


1.    Znajomość podstawowych zasad BHP, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie.

2.    Dyrektor,     nauczyciele   oraz   inni   pracownicy   przedszkola   ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

3.    Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie użytkowanie sprzętu i urządzeń znajdujących się w przedszkolu i na placu zabaw.

4.    Zakazuje się pozostawiania kluczy w zamkniętych drzwiach ewakuacyjnych.I.    PROCEDURA

Dotyczy przyprowadzania dziecka do przedszkola


1.    Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie do tego upoważnione.

2.Osoby upoważnione to osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców/prawnych

    opiekunów. Rodzice dokonują upoważnienia tych osób, na specjalnym      
    oświadczeniu podpisanym przez oboje rodziców. Wzór takiego upoważnienia jest   
    załącznikiem do karty zgłoszenia. I składany jest lub uaktualniany pierwszego dnia
    zajęć każdego roku szkolnego.

3.    Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny adres i numer telefonu kontaktowego.

4.    Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i przyprowadzają osobiście do Sali przekazując pod opiekę nauczyciela

5.    Nauczycielka odpowiada za dziecko z chwilą przejęcia dziecka od rodzica/opiekuna.

6.    W przypadku nie przekazania dziecka nauczycielce lecz pozostawienia go na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni i przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicu/opiekunie.

Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostawionego poza salą dziecka.


                                                                                  
7.    Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielce i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

8.    Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.


II.    PROCEDURA

Dotyczy odbierania dziecka z przedszkola


1.    Dzieci powinny być odebrane z przedszkola do godziny 17.30.

2.    Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione. Rodzice i osoby upoważnione są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola.

3.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka znajdującego się pod opieką osoby upoważnionej przez rodzica.

4.    Rodzic/ lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola, wchodząc  do Sali  komunikuje nauczycielowi że przyszedł po dziecko. Następnie czeka aż dziecko będzie gotowe i  odbiera.

5.    W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci, znajdują się oświadczenia rodziców do odbioru z przedszkola dziecka przez osoby upoważnione.

6.    W godzinach 7.00- 8.00 oraz 16.00-17.30-dzieci mogą przebywać w oddziałach pełniących dyżur.

7.    Nauczyciele (także pełniący poranny lub popołudniowy dyżur) w razie najmniejszych wątpliwości mają obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby


odbierającej dziecko z przedszkola z ich dokumentem tożsamości.

8.    Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

9.    Gdy dziecko przebywa na placu zabaw i jest z niego odbierane wymaga się od rodziców/opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili jego odebranie.

10.    Możliwe jest jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka, jednak tylko w formie pisemnej przekazanej nauczycielce w oddziale.

11.    W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu zabaw po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

12. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach jego otwarcia, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

13.    Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.
                                                                         
14.    Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej .


III.    PROCEDURA

Dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek


Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku.

Wypadek:

Zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką przedszkola:
•    na terenie przedszkola,

•    poza terenem przedszkola (wycieczki, spacery, wyjścia okolicznościowe pod opieką nauczyciela).

Kategorie wypadków:

a)    wypadek śmiertelny,

b)    wypadek ciężki – ciężkie uszkodzenie ciała (np.: utrata wzroku, słuchu, mowy),

c)    wypadek zbiorowy - uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby,

d) wypadek zwykły.


Dokumentacja:

a)    protokół powypadkowy

b)    zapis w rejestrze wypadków


Obowiązki nauczyciela po wypadku dziecka:


1.    Zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku.

2.    W miarę możliwości udzielić  poszkodowanemu pierwszej pomocy.

3.    Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka

i    rodzaju wypadku.

4.    W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki, nauczyciel prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola.

Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania karetki.

5.    Powiadomić o wypadku dyrektora przedszkola lub w razie jego nieobecności jego zastępcę ( pracownika BHP i społecznego inspektora pracy – SIP ).

6.    Zabezpieczyć miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.

7.    Nie rozpoczynać zajęć lub przerwać je i wyprowadzić dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli stwierdzi się, że miejsce to może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

8.    Nie dopuścić do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpieczyć miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.

9.    Zrelacjonować przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem.

10.    Poinformować o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły.

11.    Sporządzić notatkę służbową, w której zostanie opisany przebieg zdarzenia.


Obowiązki dyrektora przedszkola po wypadku dziecka:


1.    Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.

2.    Zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka. Przy wypadkach cięższych – poinformować, że zostało wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami, przy wypadkach lekkich – ustalić z rodzicem potrzebę wezwania pogotowia oraz wcześniejszego przyjścia rodzica do przedszkola.

3.    W przypadku wystąpienia wypadków zwykłych, kiedy brak wyraźnych obrażeń, po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, dyrektor

powiadamia  rodzica o zdarzeniu, ustalając z nim potrzebę wezwania pogotowia, potrzebę wcześniejszego przyjścia lub godziny odbioru dziecka z przedszkola w dniu zdarzenia.

4.    Powiadomić pracownika służby BHP, organ prowadzący i społecznego inspektora pracy (SIP).

5.    Zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek jest śmiertelny, ciężki, a także zbiorowy.

6.    Zawiadomić państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego.

7.    Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

8.    Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

9.    Omówić przyczyny zaistniałego wypadku z pracownikami placówki i podjąć działania zapobiegawcze.

10.    Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.

11.    Sporządzić dokumentację powypadkową.

12.    Powołać zespół powypadkowy.

13.    Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.

14.    Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.

15.    Podpisać protokół powypadkowy.

16.    Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka.

17.    Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom.

18.    Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania zapobiegawcze.

19.    Wpisać wypadek do rejestru wypadków.


Skład zespołu powypadkowego ( BHP i SIP ):


1)    W skład zespołu wchodzi:

a)    pracownik służby BHP,

b)    społeczny inspektor pracy (SIP),

c)    jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przeszkolonego w zakresie BHP,

d)    jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby BHP, ani społeczny inspektor pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP,

e)    w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

2)    Przewodniczącym zespołu jest:

a)    pracownik służby BHP,

b)    jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego inspektora pracy przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.

Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego:


1.    Kierować pracą komisji powypadkowej.

2.    Zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.

3.    Powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

4.    Dopilnować poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.

5.    Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.

6.    Dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).

7.    Dopilnować, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkich do tego zobowiązanych, w tym dyrektora przedszkola.

8.    Dopilnować, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.

9.    Dopilnować, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.


Zadaniem zespołu powypadkowego jest:


1.    Zbadać okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.


2.    Wysłuchać wyjaśnień od poszkodowanego dziecka ( w obecności rodzica lub wychowawcy, pedagoga lub psychologa).

3.    Zasięgnąć informacji od świadków wypadku (nauczycieli lub innych osób).

4.    Zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia pokarmowego).

5.    Zebrać inne dowody dotyczące wypadku.

6.    Dokonać prawnej kwalifikacji wypadku.


7.    Sporządzić protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od wypadku.


Protokół powypadkowy


1.    Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.

2.    Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.


Protokół powypadkowy doręcza się:


a)    osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,

b)    organowi prowadzącemu na jego wniosek,

c)    kuratorowi oświaty na jego wniosek.


3.    Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor przedszkola.


4.    W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego , może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

5.    Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

a)    mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania

b)    powypadkowego,

c)    składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego,

d)    składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu

e)    zespołu,

f)    rozpatruje organ prowadzący,

g)    mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

6.    Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:

a)    zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

b)    wyznaczyć nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
 
IV.    PROCEDURA

Dotyczy przypadku wystąpienia pożaru


I. Postępowanie w przypadku zauważenia niebezpieczeństwa:


1.    W przypadku zauważenia zagrożenia pożarowego (źródła ognia, dymu, wyczucia swądu itp.) należy:

a)    wyprowadzić wszystkie osoby z miejsca zagrożenia,

b)    uruchomić ręczny ostrzegacz pożarowy znajdujący się na korytarzu

(dokładnie oznaczone na planach ewakuacji rozmieszczonych na korytarzach)

c) zawiadomić dyrektora przedszkola.


II. Postępowanie w przypadku włączenia się alarmu przeciwpożarowego:


1.    Osoby dorosłe mające pod opieką dzieci, które usłyszą włączony sygnał alarmu, a nie widzą bezpośredniego źródła zagrożenia podejmują działania zmierzające do opuszczenia budynku wraz z dziećmi tj. ustawiają dzieci w parach przy wyjściu ewakuacyjnym, oraz nasłuchują ustnego potwierdzenia ewakuacji wydanego przez

Kierownika Ewakuacji.

2.    W momencie włączenia się alarmu dźwiękowego osoba odpowiedzialna – dozorca a w razie jego nieobecności kierownik gospodarczy bezzwłocznie udaje się do pomieszczenia, w którym znajduje się tablica rozdzielcza systemów alarmowych, sprawdza miejsce i stan zagrożenia.

3.    Po zlokalizowaniu miejsca i stopnia zagrożenia dozorca składa meldunek dyrektorowi przedszkola lub osobie wyznaczonej, która podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania.

4.    W sytuacji usłyszenia alarmu pożarowego zakazuje się otwierania okien i drzwi celem przewietrzenia pomieszczeń budynku za wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych – otwieranych na czas ewakuowania osób.

5.    Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci, mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje kierownik ewakuacji (dyrektor przedszkola), a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

6.    Kierownik ewakuacji zarządza opuszczenie budynku wydając polecenie głosowe: „EWAKUACJA”.

III.    Postępowanie związane z ewakuacją:


1.    Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona tzw. kierownik ewakuacji (tj. w pierwszej kolejności wicedyrektor następnie kierownik gospodarczy, sekretarka).

2.    Wszystkie osoby uczestniczące w ewakuacji bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom kierownika ewakuacji i osobom przez niego wyznaczonym czyli kierującym ewakuacją.

3.    Od momentu usłyszenia alarmu pożarowego zaprzestaje się przyjmowania dzieci do budynku przedszkola.

4.    Dzieci przebywające w budynku pod opieką rodziców ewakuują się wraz z rodzicem zgodnie z procedurami ewakuacji udają się do punktu zbiorczego na placu zabaw  grupy MISIE pod  ogrodzeniem  przedszkolnym.

5.    Kierownik ewakuacji wyznacza 2 osoby z personelu przedszkola (kierujący ruchem 1 i 2). Kierujący ruchem są ubrani w kamizelki odblaskowe z napisem kierujący ruchem 1 lub 2.

6.    Kierujący ruchem 1 kieruje osoby ewakuujące się z budynku  przedszkola na plac zabaw Grupy MISIE  oraz:

a)    zbierają informacje dotyczące liczby ewakuowanych dzieci i osób dorosłych.

b)    przekazuje zbiorcze informacje o liczbie ewakuowanych osób kierownikowi ewakuacji

7.    Kierujący ruchem 2:

a)    blokuje wejście główne do przedszkola,

b)    informuje wszystkie osoby znajdujące się w korytarzu o konieczności ewakuacji

c)    zbiera informacje o liczbie osób, które ewakuowały się.

8.    Nauczyciele, pracownicy obsługi oraz wszystkie osoby przebywające z dziećmi w budynku przedszkola w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia zobowiązane są do bezwzględnej ewakuacji zgodnej z procedurą bezpieczeństwa.

9.    Ewakuacja z budynku przedszkola odbywa się w kierunku:

a)    wyjścia ewakuacyjnego w kierunku placu zabaw)

b)    wyjście ewakuacyjnego /wyjście boczne od strony kuchni/.

c)    wyjście ewakuacyjne przez drzwi balkonowe z poszczególnych sal

10.    Nauczyciele i pracownicy obsługi  ewakuują dzieci z budynku:

a)    z sal oddziałowych  przez drzwi balkonowe na plac zabaw,


c)    z szatni-korytarza drogą ewakuacyjną w kierunku placu zabaw,

d)    z gabinetu logopedycznego, sekretariatu, pokoju kierownika gospodarczego w kierunku wyjścia na plac zabaw,

e)    z pokoju dyrektora, w kierunku placu zabaw.

11.    Nauczyciele poszczególnych oddziałów po wyprowadzeniu dzieci na zewnątrz budynku (plac zabaw) sprawdzają stan osobowy dzieci. Kierujący ewakuacją 1 podchodzi do nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi z każdego z oddziału i odnotowuje liczbę ewakuowanych dzieci z sali oraz osób dorosłych. Nauczyciele przekazujący tą informację poświadcza ją własnym podpisem.

12.    Wszyscy pracownicy przedszkola opuszczają budynek wyjściami ewakuacyjnymi i udają się do punktu zbiorczego na plac zabaw.

13.    Akcją ewakuacyjną osób dorosłych koordynuje kierownik ewakuacji .

14.    Kierujący ewakuacją 1 i 2 sprawdzają stan osobowy personelu przedszkola zgromadzonego przed budynkiem i przekazują meldunek dyrektorowi przedszkola (kierownikowi ewakuacji).

15.    Kierujący ewakuacją podejmuje decyzję o ewakuowaniu wszystkich do punktu zbiorczego w Szkole Podstawowej nr 218 im.M.Kajki  w Warszawie ul.Kajki 80/82 kiedy:

a)    Trwa akcja gaśnicza;

b)    Trwa oddymianie budynku;

c)    Warunki atmosferyczne są złe;

d)    Trwa akcja szerokorozumianych służb;

e)    W innej sytuacji w, której zagrożone jest bezpieczeństwo osób będących w budynku lub jego obrębie.


17.    Do czasu podjęcia decyzji o ewakuowaniu wszystkich do punktu zbiorczego w Szkole Podstawowej nr 218, wszyscy pozostają w punktach zbiórki:

Plac zabaw , jeśli Kierownik Ewakuacji lub Dowódca Akcji Ratowniczej nie zadecydują inaczej.

IV. Postępowanie związane z zawiadomieniem odpowiednich służb i ewentualnym gaszeniem pożaru:


1.    Dyrektor przedszkola lub osoba wyznaczona zawiadamia straż pożarną oraz inne odpowiednie służby.

2.    Jeśli istnieje możliwość podjęcia działań gaśniczych podręcznym sprzętem gaśniczym dyrektor wyznacza osoby, które takowe działania podejmą.

3.    Dyrektor i wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb prowadzących akcję gaszenia pożaru oraz udzielenia im niezbędnych informacji.


V.    Postępowanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom ewakuowanym:


1.    Dzieci pod opieką nauczycieli oraz wyznaczeni przez dyrektora pracownicy przedszkola, udają się najbliższą drogą do punktu zbiorczego w Szkole Podstawowej nr218 im.M.Kajki w Warszawie ul.Kajki 80/82. Podczas drogi do punktu zbiorczego w Szkole podstawowej nr 218 dzieci nie są oddawane ani przyjmowane pod opiekę nauczyciela.

2.    Osoba wyznaczona informuje telefonicznie rodziców dzieci o zaistniałej sytuacji. W czasie przechodzenia do punktu zbiorczego nie przyjmuje się dzieci od rodziców i nie oddaje się dzieci pod ich opiekę.

3.    Rodzice odbierają dzieci z punktu zbiorczego w Szkole Podstawowej nr 218  im.   M.Kajki w Warszawie ul.Kajki 80/82 po osobistym zgłoszeniu się do nauczyciela mającego pod opieką dziecko.

4.    W przypadku opanowania sytuacji alarmowej w budynku przedszkola, oraz po zapewnieniu bezpiecznych warunków Kierownik Ewakuacji może podjąć decyzję o powrocie Dzieci pod opieką nauczycieli i innych pracowników do budynku przedszkola. Podstawą podjęcia decyzji o powrocie jest pozytywna opinia Dowódcy Akcji Ratowniczej z ramienia PSP lub CZK M. St. Warszawy.

5.    W sytuacjach nieprzewidzianych takich jak np. czasowe skrajne braki kadrowe itp. część obowiązków z Procedury PPOŻ powinna być przejęta przez aktualnie obecnych Nauczycieli w kolejności od najstarszych stażem i dyspozycyjnością (np. Nauczyciel Wspomagający) dopuszcza się również łączenie grup.

V.    PROCEDURA

Dotyczy spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola


1)    Organizatorem   spacerów   i   wycieczek   jest   Przedszkole  nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie przy współpracy z rodzicami.

2)    Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

a)    spacery  i  krótkie  wycieczki  edukacyjne  –  inicjowane  i  realizowane  przez

nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego, w ramach danych zajęć edukacyjnych;

b)    wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;

c)    imprezy wyjazdowe – kino, teatr, muzea itp.

3)    Spacer- wyjście z przedszkola na krótki czas i na bliską odległość. To odpoczynek, korzystanie z urozmaiconego pobytu na świeżym powietrzu, zaspokojenie potrzeby ruchu. Na spacerze dzieci bogacą wiadomości i doświadczenia w zetknięciu z otoczeniem odmiennym od sali przedszkolnej. To też okazja do obserwacji świata ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych.

4)    Wycieczka przedszkolna - wyjście na dłuższy okres czasu i do odległego miejsca. Wycieczka nie musi trwać długo, ale ma inny cel wyjścia niż spacer.

Związana jest z aktualną tematyką i w sposób planowy dążymy do osiągnięcia w niej zamierzonego celu poznawczego wynikającego z treści programowych na dany miesiąc.

Obie formy, zarówno spacer, jak i wycieczka, ujmowane są najczęściej łącznie ponieważ trudno jest je zróżnicować. Można tu wziąć pod uwagę czas i odległość przebywania dzieci od przedszkola.

5)    O organizacji i programie spaceru i wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

a)    wiek uczestników,

b)    zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,

c)    sprawność fizyczna, stan zdrowia,

d)    stopień przygotowania do pokonywania trudności,

e)    ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.

6)    Uczestnicy wycieczek to:

a)    dzieci wszystkich grup wiekowych,

b)    nauczyciele i inni opiekunowie przydzieleni przez kierownika wycieczki,

c)    w przypadku wycieczki autokarowej - rodzice opiekujący się dziećmi.

7)    Organizując spacery i wycieczki zapoznajemy dzieci z miejscem i celem, aby ich obserwacje i działania były świadome.

8)    Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody, zapewniając właściwą organizację tak, aby osiągnąć właściwe cele edukacyjne.

9)    Dzieci niepełnosprawne mogą brać udział w spacerach, wycieczkach, o ile niebezpieczne mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

10)    Koszt wycieczki pokrywa organizator i rodzice.

11)    Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator dostosowując do specyficznych potrzeb dzieci będących na diecie.

12)    Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektora przedszkola.

13)    Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

14)    Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni polisą zbiorową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

15)    Organizując spacery i wycieczki:

a)    zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,

b)    nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,

c)    przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo,

d)    dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych,

e)    kontrolowane poczucie swobody,

f)    zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne,

g)    upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

16)    Zabrania się prowadzenia spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

17)    W razie wypadku uczestników spaceru lub wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.


Zadania dyrektora przedszkola:


1)    Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2)    Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami przedszkolnymi.


 
3)    Zatwierdza  program  i  harmonogram  wycieczki  oraz  gromadzi  dokumentację wycieczki    (karta    wycieczki,    lista    uczestników, oświadczenia rodziców    lub opiekunów).
 

4)    Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.


Zadania kierownika wycieczki:

1)    Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

2)    Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:

a)    Opracowanie dokumentacji wycieczki, którą zatwierdza dyrektor:

b)    karta wycieczki z harmonogramem i załączoną listą uczestników,

c)    pisemne zgody obojga rodziców na udział dziecka w wycieczce,

d)    regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki,

e)    zakres czynności kierownika i opiekuna wycieczki,

f)    preliminarz finansowy wycieczki przewidujący koszty realizacji programu oraz    rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

g)    Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki.

h)    Opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.

i)    Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.

j)    Zaznajomienie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.

k)    Określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

l)    Przydzielenie odpowiedniej ilości nauczycieli i opiekunów biorących udział w wycieczce ze względu na specyfikę placówki.

m)    W uzasadnionych przypadkach zwrócenie się z prośbą do rodziców dzieci niepełnosprawnych o udział w wycieczce w charakterze opiekuna swojego dziecka.

n)    Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

o)    Organizacja transportu, wyżywienia.

p)    Podział zadań wśród uczestników wycieczki.

q)    Przygotowanie projektu planu finansowego wycieczki.

r)    Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

s)    Podsumowanie, ocena i rozliczenie wycieczki po jej zakończeniu.


 
Zadania opiekuna wycieczki:


1)    Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele, pracownicy obsługi placówki lub w uzgodnieniu z dyrektorem, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce.

2)    Do podstawowych czynności opiekuna wycieczki należy:

a)    Sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi.

b)    Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

c)    Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wychowanków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

d)    Nadzorowanie wykonania zadań i poleceń przydzielonych uczestnikom wycieczki.

e)    Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

f)    Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

g)    Potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.


Zasady bezpieczeństwa podczas pieszych wycieczek i spacerów


1.    Miejscem zbiórki wszystkich uczestników wycieczki (rozpoczynającym i kończącym), jest teren przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

2.    W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.

3.    W celu zwiększenia bezpieczeństwa poza terenem przedszkola wskazane jest wyposażenie dzieci w kamizelki lub opaski odblaskowe.

4.    W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem – lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można chodzić wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.

5.    Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, uczestnicy wycieczki mogą korzystać z jezdni blisko jej krawędzi ustępując pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

6.    Kolumna wycieczki w wieku do 10 lat może poruszać się tylko dwójkami lewą stroną jezdni.

7.    W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po wyznaczonych ścieżkach.

8.    Opiekun powinien znać teren.

9.    Podczas przejść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.


 
10.    Przed każdy planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.

11.    Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.

12.    Przed wyruszeniem z przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i po lesie.

13.    Podczas wycieczki pieszej lub spaceru do lasu, parku itp. nauczyciel nie może smarować dziecka specyfikami odstraszającymi owady.

14. Wycieczkę lub spacer należy odnotować w zeszycie wyjść poza teren przedszkola, skrupulatnie wypełniając dane: dzień, miejsce, godzinę wyjścia z przedszkola i powrotu, cel wycieczki lub spaceru. Potwierdzić wpis czytelnym podpisem nauczyciela.

15.    Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.


Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek autokarowych


1.    Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).

2.    Każdy opiekun zajmuje się przewidzianą przez kierownika wycieczki liczbą dzieci.

3.    Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.

4.    Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia.

5.    Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru i aktualne ubezpieczenie pojazdu.

6.    Kierowca może pracować maksimum 8 godzin.

7.    Autokar musi być oznakowany tablicą kwadratową barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (na drodze publicznej)

8.    Przestoje, o których decyduje kierowca, są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach.

9.    Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczby dzieci.

10.    Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu i do pojazdu przy wsiadaniu i wysiadaniu.

11.    Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno itd.).

12.    Opiekunowie zobowiązanie są do zapięcia pasów bezpieczeństwa znajdujących się w autokarze, wszystkim dzieciom uczestniczącym w wycieczce.

13.    Planując wycieczkę autokarową, należy poznać stan zdrowia uczestników – w przypadku choroby lokomocyjnej rodzic podaje dziecku tabletkę

14.    Aviomarin najpóźniej 30 minut przed jazdą (w dawce zalecanej przez lekarza w stosunku do wieku lub do wagi ciała dziecka lub inny środek leczniczy). Rodzic zobowiązany jest poinformować kierownika wycieczki lub opiekuna o podaniu swojemu dziecku leku.

15.    Przed wycieczką autokarową rodzic zobowiązany jest poinformować kierownika wycieczki o zdarzających się wcześniej problemach choroby lokomocyjnej podczas podróży.

16.    Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.


VI.    PROCEDURA


Dotyczy pobytu dziecka na przedszkolnym placu zabaw


1.    Podczas pobytu dzieci na przedszkolnym placu zabaw od pierwszych dni września uczy się je korzystania z urządzeń do zabawy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

2.    Przed wyjściem dzieci na przedszkolny  plac zabaw, codziennie należy:

a)    sprawdzić stan techniczny urządzeń do zabawy,

b)    sprawdzić stan techniczny wygrodzeń uniemożliwiających dostęp dzieci do będących w ruchu urządzeń do zabaw (zjeżdżalnia, huśtawka),

c)    sprawdzić stan techniczny ogrodzenia.

3.    Dzieci wychodzą i wracają z terenu placu zabaw kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego oddziale są obecne.

4.    Podczas zabaw dzieciom nie wolno oddalać się samowolnie z terenu.

5.    Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu oddziału.

6.    Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

7.    Zabrania się nauczycielom pozostawiania dzieci bez opieki.

8.    Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam i powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela.

9.    W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, brama oraz  drzwi wyjściowe na plac

zabaw muszą być zamknięte. Każdy nauczyciel ma obowiązek czuwać nad tym.

10.Z urządzeń do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

a)    nauczyciel każdorazowo informuje dzieci o sposobie używania każdego urządzenia do zabawy przed jego eksploatacją.
11.Wszelkie uszkodzenia urządzeń do zabawy lub zniszczenia zieleni należy     
     zgłaszać dyrekcji przedszkola i wpisywać je w Książce Usterek.

12.Uszkodzone urządzenia wyeliminować z eksploatacji – niesprawne zabawki
     powinny być co najmniej odpowiednio oznakowane.

13.Zabrania się w szczególności:

b)    przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

c)    niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

d)    stawania na ruchomych częściach urządzeń,

e)    zaśmiecania terenu,

f)    niszczenia zieleni,

g)    jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

h)    wprowadzania zwierząt.

14.Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania
     porządku.

15.W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy
     poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.

VII.    PROCEDURA

Dotyczy zasad bezpieczeństwa w sali zajęć

1.    Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki

prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji elektrycznej, stan mebli i krzesełek.

2.    Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola w celu usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia.

3.    Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący powinien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie (200-300lx) oraz odpowiednią temperaturę (co najmniej 18°C).

4.    Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić wychowanków bez żadnej opieki. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela (woźnej) i zapewnić zastępstwo na czas nieobecności. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za pozostawione w sali dzieci.

5.    Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety, nauczyciel powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo dziecku korzystającemu z toalety jak i reszcie grupy.


6.    Nauczyciel dba o czystość, ład i porządek w sali podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

7.    Wszelkie uszkodzenia sprzętu powodują zakaz korzystania z niego. Uszkodzony sprzęt należy natychmiast zabezpieczyć przed dalszym korzystaniem, usterki należy zgłosić do dyrektora przedszkola w celu ich usunięcia.

8.    Każdy pracownik wykonujący swoją pracę nie może stwarzać zagrożenia dla innych pracowników i dzieci.

9.    Pracownicy obsługi powinni przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych.

10.    Z  pomieszczeń kuchennych  mogą korzystać tylko pracownicy przedszkola. Dzieciom nie wolno do nich wchodzić.

11.    Z komputera, magnetofonu i innych sprzętów RTV korzystają nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. Dzieci mogą z nich korzystać tylko pod nadzorem nauczyciela.

12.    Po zakończeniu pracy oddziału, nauczyciel sprawdza czy sprzęt znajdujący się w sali zastał wyłączony oraz czy zostały zamknięte okna, balkon i wyłączone światła.

13.    Nauczyciel zamyka drzwi wejściowe do sali na klucz, który odwiesza w przeznaczonym do tego miejscu.

VIII. PROCEDURA

Dotyczy zasad bezpieczeństwa w szatni dla dzieci


1.    Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.

2.    Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.

3.    Każdy przedszkolak ma przydzieloną i zaznaczoną szafkę, w której powinny znajdować się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.

4.    Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.

5.    Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach rekreacyjnych.

6.    Szatnia nie jest miejscem do przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki, krzesełka samochodowe.

7.    Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania w szafkach cennych lub niebezpiecznych przedmiotów.

8.    Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.

9.    Okna znajdujące się w szatni mogą otwierać tylko pracownicy przedszkola.

10.    Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zwrócić uwagę tym, którzy nie przestrzegają zasad zawartych w tym regulaminie.

11.    Za porządek i bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialne są: nauczycielki pracujące z dziećmi oraz woźna (dotyczy wyjścia całej grupy).

12.    Podczas ubierania i rozbierania się dzieci w celu wyjścia na plac zabaw lub na wycieczkę, w szatni mogą przebywać tylko dwie grupy.

13.    W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci pomagają nauczycielki i personel obsługowy z poszczególnych oddziałów.

14.    Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich szafkach indywidualnych oznaczonych znaczkami .

Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko odbiera rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona), będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

Nauczyciel:


1.    Nie wydaje dziecka i powiadamia dyrektora przedszkola.

2.    Zawiadamia o zaistniałym fakcie innego dorosłego członka rodziny, bądź kolejną osobę upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3.    Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.


Dyrektor placówki:


1.    W przypadku, gdy nieobecność zawiadomionej kolejnej osoby upoważnionej do odebrania dziecka, przedłuża się (po uprzednio ustalonym czasie), dyrektor placówki może podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w tej sytuacji (np. zawiadomić najbliższą jednostkę policji).

2.    W przypadku odmowy odebrania dziecka przez drugiego rodzica lub inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor placówki zawiadamia najbliższą jednostkę policji.

3.    Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka dyrektor wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego czyli tzw. placówki interwencyjnej).

4.    Po  zdarzeniu  dyrektor  przedszkola  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu Przedszkola oraz zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa.

5.    Jeżeli w/w sytuacja powtórzy się kolejny raz, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.


Postępowanie w przypadku gdy dziecko odbierane jest z przedszkola przez osobę niepełnoletnią

Nauczyciel:

Nie wydaje dziecka.

Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

Kontaktuje się z rodzicami lub osobą upoważnioną - wskazaną przez rodziców celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Wspólnie z rodzicami lub osobą upoważnioną ustala dalsze kroki postępowania - uzgadnia, kto odbierze dziecko z przedszkola. Jeżeli jest to osoba pełnoletnia, która nie jest na liście osób upoważnionych do odbierania dziecka - przedkłada upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów), legitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nauczyciel sprawdza, czy dane są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez telefon.

Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.


Dyrektor placówki:

W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu z rodzicami lub osobą upoważnioną, dyrektor:

1.    Wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli tzw. placówki interwencyjnej).

2.    Po zaistniałym zdarzeniu przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia powstałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania Statutu

Przedszkola.

Postępowanie w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny, osoba upoważniona) notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach pracy placówki

Nauczyciel:

1.    Zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców (prawnych opiekunów) i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

2.    Powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

3.    Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor przedszkola:

1.    Jeśli próba zawiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) się nie powiedzie, dyrektor placówki zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Po konsultacji z policją dyrektor może podjąć dalsze działania przewidziane prawem łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

3.    Po zdarzeniu dyrektor wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodziców (prawnych opiekunów) i powiadamia ich o konsekwencjach takiego zachowania oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

4.    W przypadku gdy rodzice (opiekunowie) nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania, dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Warszawie - Wydział

Rodzinny i Nieletnich.


Postępowanie w przypadku gdy na terenie przedszkola zostaną znalezione niebezpieczne przedmioty i rzeczy


Nauczyciel:

1.    Podejmuje działania uniemożliwiające dzieciom kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami lub środkami.

2.    Zachowując środki ostrożności zabezpiecza przedmioty i rzeczy przed dostępem do nich osób niepowołanych.

3.    Jeżeli są to przedmioty przyniesione przez dziecko, przeprowadza z rodzicami

rozmowę celem zobowiązania ich do dokładniejszego pilnowana i sprawdzania, co dziecko zabiera z domu do przedszkola.

4.    Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora przedszkola.

5.    Sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań interwencyjnych.


W celu wyeliminowania ponownego wystąpienia zagrożenia należny przeprowadzić wspólnie z Radą Pedagogiczną analizę zaistniałych zdarzeń i wprowadzić środki zapobiegawcze.


W przypadku niemożności usunięcia zagrożenia należy wyprowadzić dzieci, powiadomić dyrektora i odpowiednie służby (straż pożarną, policję). W trakcie prowadzenia akcji przez w/w służby podporządkować się kierującym akcją.

Postępowanie w przypadku gdy dziecko odbierane jest z przedszkola, przedszkolnego placu zabaw, po powrocie z wycieczki (spaceru)


Rodzice (prawni opiekunowie, osoby upoważnione):

1.    Mogą odebrać dziecko tylko w porozumieniu i po osobistym kontakcie z nauczycielem lub innym upoważnionym pracownikiem przedszkola.

2.    Informują nauczyciela (lub innego upoważnionego pracownika przedszkola) o zamiarze odbioru dziecka z danego oddziału.

3.    Podczas odbioru dziecka z przedszkolnego placu zabaw wymaga się od rodziców (lub innych osób upoważnionych) aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.

4.    Po powrocie dziecka z wycieczki rodzice nie odbierają go na trasie wycieczki czy spaceru. Mogą odebrać dziecko tylko z terenu przedszkola – powiadamiając osobiście nauczyciela o odbiorze dziecka.

5.    Po wejściu na teren przedszkola każda osoba dorosła powinna zgłosić swoją obecność i podać cel wizyty pracownikowi przedszkola.

6.    Po załatwieniu sprawy lub po odebraniu dziecka z przedszkola znajdująca się na terenie placówki osoba, powiadamia pracownika o zamiarze opuszczenia terenu przedszkola.

Procedury wprowadzone do realizacji w Przedszkolu  nr 233 w Warszawie  Zarządzeniem Dyrektora nr 7 w dniu 08.02.2019r.

Przedstawiane Rodzicom  na początku każdego roku szkolnego.

Przedstawiane osobom prowadzącym zajęcia dodatkowe.