Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 11 marca 2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w imieniu placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na:
„Sukcesywna d
ostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy” – zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.):

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę papieru do drukarek
i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (wykaz odbiorców - załącznik nr 1).

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

a.       papier kserograficzny biały, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/;

- stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

- ryza – 500 arkuszy;

b.      papier kserograficzny mix kolor, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych
i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/;

- ryza – 500 arkuszy;

c.       papier kserograficzny biały, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/;

- stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

- ryza – 500 arkuszy;

d.      papier kserograficzny mix kolor, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych
i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/;

- ryza – 500 arkuszy.

3.      Zamówienie obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 

 

4.      Kryterium oceny oferty:

– cena brutto 100%. Kryterium ceny oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

5.      Ilości wskazane w kolumnie 4 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się).  Każdej placówce przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy dla każdej placówki. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie
o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli.

6.      Składanie zamówienia na dostawę papieru będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w formie skanu podpisanego przez Dyrektora placówki oświatowej zamówienia dostawy – załącznik nr 3.

7.      Papier będzie dostarczany sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do szkół
i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówiony papier w ciągu 7 roboczych dni od momentu przesłania zamówienia.

8.      Wykonawca dostarczy oraz zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń w placówkach oświatowych objętych niniejszym postępowaniem.

9.      Wykaz odbiorców (placówek) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

10.  Termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę.

11.  Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostawy - załącznik nr 4.

12.  Informacja o wyborze Wykowy zostanie przekazana drogą e-mailową.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

14.  Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania, proszę przesyłać na Platformę zakupową https://dbfo-wawer.ezamawiajacy.pl  do dnia 18.03.2022 r. do godziny 12.00.

 

 

Załączniki:

1)      Wykaz odbiorców

2)      Formularz ofertowy

3)      Zamówienie dostawy

4)      Protokół odbioru dostawy

5)      Projekt umowy

6)      Klauzula informacyjna RODO