Aktualności

Procedury

Drodzy Rodzice,

bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej Procedurami organizacji pracy

i zasad obowiązujących w Przedszkolu nr 233  „Zielony  Domek”

w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego od dnia 19 października 2020 r.  


Załącznik do ZARZĄDZENIA  Nr 14/2020 Dyrektora  Przedszkola nr 233
„Zielony  Domek” z dnia 19 października 2020 r.

 

Procedury organizacji pracy i zasad obowiązujących w Przedszkolu nr 233

„Zielony  Domek” w Warszawie

w okresie zagrożenia epidemicznego od dnia 19 października 2020 r.  

 

Podstawa prawna:

-   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (tj. Dz.  U. z  2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10
     ust. 1 pkt 1.

-   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa
    i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1166)

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla
    przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
    przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust 5
    pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz
    z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337 ).

-  Procedura organizacji pracy szkół / placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września
     2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów prawnych w czasie
     zagrożenia epidemicznego.

 

Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek”
w Warszawie, dzieci  oraz rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.

Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

 

§ 1

Zasady pracy przedszkola.

1.     Do przedszkola mogą przychodzić tylko:

a)     pracownik/uczeń/dziecko/rodzic/opiekun prawny zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b)     pracownik/uczeń/dziecko/rodzic/opiekun prawny, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c)     pracownik/uczeń/dziecko/rodzic/opiekun prawny/, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.     Przez objawy o których mowa w pkt. 1 a) rozumie się:

·       podwyższoną temperaturę ciała,

·       ból głowy i mięśni,

·       ból gardła,

·       kaszel,

·       duszności i problemy z oddychaniem,

·       uczucie wyczerpania,

·       brak apetytu.

 

3.     Przedszkole funkcjonuje w trybie dostosowanym do wymogów zachowania środków bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, przy uwzględnieniu Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Procedur  organizacji pracy szkół / placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

4.     Placówka zastrzega, że ze względu na wyżej wymienione wymogi sanitarne, zasady organizacji pracy mogą ulec zmianie.

5.     Z powodu podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte a potrzebę wejścia  sygnalizuje się dzwonkiem. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk /instrukcja dezynfekcji rąk umieszczona jest przy dozownikach usytuowanych w pobliżu każdych drzwi wejściowych- /Załącznik nr 1/ oraz zasłaniania ust i nosa.

6.     Pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni z wyłączeniem pracowników kuchni i administracji  korzystają tylko z wejścia do małej szatni..

7.     Pracownicy kuchni i administracji korzystają z wejścia o strony kuchni, z którego nie korzystają osoby nieuprawnione.

8.     Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00– 17.30. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola możliwe jest do godziny 8.30.

9.     Powierzchnia w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dziecka w przedszkolu wynosi
co najmniej 1,5 m2 na każde dziecko.

10.W przedszkolu do odwołania nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren placówki,
     teatrzyki, koncerty oraz inne imprezy i uroczystości wspólne.

11.W placówce ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz.

12.Sprawy interesantów załatwiane będą telefonicznie, mailowo lub w sytuacji koniecznej osobiście po  

     uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem przedszkola/ w godz. pracy sekretariatu w godz.  

    /8.00 -16.00/.

 

§ 2

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

1.     Znając zagrożenie jakie niesie ze sobą wirus SARS-CoV-2  rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w placówce. Załącznik nr 4 - Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

2.     Do placówki przyprowadzane są dzieci wyłącznie zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.     Dzieci do przedszkola przyprowadzane  i odbierane są przez osoby zdrowe.

4.     W miarę możliwości dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez jedną osobę -stałego opiekuna - pozwala to uniknąć dużej rotacji osób postronnych.

5.     Dziecko, w którego domu przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych, nie może być przyprowadzane do przedszkola.

6.     Dzieci nie mogą wnosić i wynosić z przedszkola, żadnych zabawek i innych przedmiotów /w tym hulajnogi, rowerki/. Maseczka, z której korzysta dziecko w drodze do przedszkola jest zabierana przez rodzica/opiekuna.

7.     Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do dużej szatni przedszkola. Po zmierzeniu temperatury przekazują dziecko pod opiekę  Pani z obsługi, która odprowadza je do grupy.

8.     W przypadku odbierania dzieci rodzic zabezpieczony w maseczkę wchodzi do małej szatni sygnalizuje swoje przyjście przez szklane drzwi, następnie oczekuje na dziecko  w małej szatni  odbiera dziecko i opuszcza niezwłocznie teren placówki.

9.     Do małej szatni może wejść tylko 1 osoba z dzieckiem.

10.  Rodzice/opiekunowie zachowują dystans minimum 1,5 metra.

11.  Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem  w małej  szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez pozostałych rodziców.

12.  Osoby wchodzące w wyjątkowych sytuacjach na teren przedszkola zobligowane są do zasłaniania ust i nosa, zakładania rękawiczek lub zdezynfekowania rąk płynem z dozownika umieszczonego przy wejściu  do małej szatni przedszkola.

13.  Dzieciom wchodzącym do przedszkola, za zgodą rodziców, mierzona jest temperatura ciała. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub innego objawu chorobowego, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki (Załącznik nr 5)

14.  Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez nauczyciela o jakichkolwiek objawach chorobowych występujących
u dziecka.

 

 

§ 3

Higiena, dezynfekcja, środki ochrony

1.     Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom środków ochrony (przyłbica/maska ochronna, jednorazowe rękawiczki, fartuch z długim rękawem) oraz środków higienicznych
i dezynfekujących potrzebnych do bieżącego funkcjonowania.

2.     Placówka wyposażona jest w termometr bezdotykowy do monitorowania temperatury ciała dzieci.

3.     Z sal przedszkolnych należy usunąć wszelkie przedmioty trudne do dezynfekcji np. pluszowe zabawki itp.

4.     Pozostałe zabawki powinny być dezynfekowane - podczas pobytu dzieci na podwórku i pod koniec funkcjonowania oddziału.

5.     Sale, w których przebywają dzieci powinny być wietrzone co godzinę, a w razie potrzeby częściej.

6.     Sprzęt na placu zbaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

7.     Do zadań obsługi należy również utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach dzieci.

8.     Dezynfekcji należy dokonywać zgodnie z instrukcją na opakowaniu środków do tego przeznaczonych, tak, aby nie narazić pracowników i dzieci na wdychanie szkodliwych oparów.

9.     Czynności porządkowe i dezynfekujące będą monitorowane w odpowiednich kartach codziennych czynności porządkowych (Załącznik nr 6,8,9)

10.  Do wycierania rąk używane są  ręczniki  papierowe w  łazienkach.

11.  Pracownicy kuchni wydając posiłki personelowi obsługi zachowują szczególne środki  ostrożności wykorzystując środki ochrony osobistej.

12.  Drogę przyjmowania towarów należy zminimalizować do przestrzeni przy drzwiach gospodarczych. Dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar przekazuje pracownikowi kuchni lub innej osobie  upoważnionej do odbioru.

13.  Pracownik przedszkola dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki oraz czystość środka transportu, którym dostarczany jest towar.

14.  Dostarczane pieczywo powinno być odpowiednio zabezpieczone /własne odrębne siatki/ oraz sterylizowane w piecu przez pracownika kuchni.

 

§ 4

Organizacja pracy, obowiązki nauczycieli

 

1.     Do grupy przyporządkowani są stali nauczyciele i pracownicy obsługi.

2.     Personel kuchenny nie może kontaktować się z nauczycielami, pracownikami opiekującymi się dziećmi ani z dziećmi.

a)     Posiłki wydawane są z bloku kuchennego przez okienko i przenoszone pod przykryciem do sal.

b)     Na terenie bloku żywieniowego przebywają jedynie pracownicy kuchni.

3.     Opiekunowie przebywający w sali zobowiązani są utrzymywać między sobą dystans min. 1,5m.

4.     Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.

5.     Nauczyciel przebywający z dziećmi w grupie zobowiązany jest do omówienia z dziećmi
przestrzegania zasad przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2: należy zwrócić uwagę dzieci, aby unikały dotykania oczu, nosa i ust, często myły ręce wodą
z mydłem, nie podawały ręki na powitanie, zasłaniały usta chusteczką lub łokciem podczas kichania, zachowywały bezpieczny dystans między rówieśnikami.

6.     Nauczyciel zobowiązany jest do zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu do placówki przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
z zajęć na świeżym powietrzu. Powinien zorganizować w grupie, którą się opiekuje pokaz właściwego mycia rąk. wg instrukcji dla dzieci stanowiącej Załącznik  nr 2 do niniejszej procedury,  umieszczonej w łazienkach. Sam również powinien dbać o właściwą higienę rąk.

7.     Nauczyciel zobowiązany jest w miarę możliwości do utrzymywania odpowiedniego dystansu dzieci podczas posiłków i podczas zabawy. Z wykonywania zadań opiekuńczych na terenie przedszkola, ze względu na przynależność do grupy ryzyka, częściowo mogą być wyłączeni  pracownicy w wieku 60 lat i powyżej, jak również osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi.

8.     Pracownicy wymienieni powyżej mogą na własną prośbę zrezygnować z możliwości wykonywania pracy i pozostawać w gotowości do pracy. W tym celu wypełniają odpowiednie oświadczenie (Załącznik nr 7).

 

                                                                              § 5

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  u dziecka uczęszczającego do przedszkola

1.     Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.

2.     W przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

3.     Odizolowane dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.

4.     Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

a)     jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola i przypomnieć
o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

b)     jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2oC – 37,9oC należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola.

5.     Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i  jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

6.     Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola o wyniku badania dziecka przez lekarza.

7.     Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący ( Burmistrza Dzielnicy Wawer ) o podejrzeniu zakażenia dziecka.

8.     Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

9.     Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko z podejrzeniem zakażenia należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

10.  Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy Wawer ) o zaistniałej sytuacji.

11.  Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

12.  Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

§ 6

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 u pracownika przedszkola

 

1.     Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu
    z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt
     z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje
    dyrektora przedszkola.

      2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać
             gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

      3.   Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej
            potrzeby.

      4.  W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych stosuje się działania
           opisane w pkt. 1).

      5.  Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 powyżej nie mogą przychodzić do
            pracy.

      6. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
           prowadzący o zaistniałej sytuacji.

      7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
            Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
            procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
     pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

§ 7

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie wirusem  SARS-CoV-2

 1.  Definicja KONTAKTU obejmuje:

                    a)  każdego pracownika przedszkola i/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego
                           w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 1,5
                           metra przez ponad 15 minut,

                    b)    rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

                    c)    każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 2.  Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

                    a)    pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
                            samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój
                            stan zdrowia,

                    b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
                            w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego
                            kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

                    c)   jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel,
                            duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
                            stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
                            lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
                            postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych
       środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji
       w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4.  Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy
       ze służbami sanitarnymi.

 

§ 8

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola.

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
      i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu,
      podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola / zmianie modelu kształcenia lub
      innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika lub ucznia/dziecka informuje
     organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy Wawer ) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem
     procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty
     stanowiącym /załącznik nr 3 do procedur/.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest
      do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
      ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
               

      4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub
           za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

      5.  Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego dyrektor przedszkola ustali listę osób
           przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym
           przebywała osoba zakażona.  

 

§ 9

Postanowienia końcowe

       1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w § 1 pkt.2)
             bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno -
             Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.

       2.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21,
             01-864 Warszawa:

      · Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – tel. 222 500 115,

      · Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 tel. 22 32 58 958,

      · Kontakt do biura podawczego tel.  22 31 07 900

      · Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

       3.  Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole
             strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej,
             Głównego Inspektora Sanitarnego.

       4.  Zaleca się pracownikom przedszkola i rodzicom/opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do
             przedszkola bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
             dostępnych na stronach
www.gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
             obowiązujących przepisów prawa.

       5.   Pracownicy przedszkola i rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie o zapoznaniu się

             z procedurami  obowiązującymi w  przedszkolu (Załącznik nr 10 i 11).

       6.  Wyżej wymienione procedury obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich
            odwołania.


 

Schemat komunikacji kryzysowej – COVID w placówkach oświatowych

 

Dyrektor szkoły/przedszkola niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu:

1.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Ponadto powiadamia:

 

2.    Naczelnika/pracownika Wydziału Oświaty w Dzielnicy*

3.    Kuratorium Oświaty w Warszawie o podjętej decyzji Burmistrza Dzielnicy

 

Naczelnik/pracownik Wydziału Oświaty w Dzielnicy* przekazuje  informację
do Dyrektora Biura Edukacji/Naczelnika/Pracownika wydziału w BE* oraz do
→ Burmistrza Dzielnicy

 

 

* O zaistniałym zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować telefonicznie, a następnie sporządzić notatkę
 i przesłać drogą mailową do Biura Edukacji – sekretariat.BE@um.warszawa.pl

 


 

                                                                                                  Załącznik nr 4

                                                                                                                                                   do Procedur  organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                                                                   Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

  1. Moja córka/ mój syn:

       ………………………………………………………………………………………

                                                                     ( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2.     Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola oraz  narażenie zdrowia mojego dziecka i naszych rodzin w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

  1. Zostałam poinformowany/a o ryzyku w związku z COVID-19, a w szczególności o czynnikach związanych  z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu.
  2. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
  3. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 10-dniową kwarantannę.
  4. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
  5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko.
  6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

9.     Celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe:

……………………………………………………………………………………………………..

  1. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Przedszkola nr 233 „Zielony Domek” oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
  2. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: od ……………. do ……………

12.  Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie

      dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie

      dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych.

 

 

……………………………………                                                                              ………………………………………………………………..

         miejscowość, ,data                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                                  

 

 

                                                                                                   Załącznik nr 5

                                                                                                   do Procedur organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                   Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu w placówce.

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

 

………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego


 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 6

                                                                                                                                                    do Procedur  organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                                                                    Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

Dezynfekowane powierzchnie

Data , podpis pracownika i dyrektora potwierdzający dezynfekcję pozycji

 

Data

……......

     Data          

    ……....

   Data           

   ……....

Data             

……..…

Data         

…….…

Uwagi

 

Weryfikacja dezynfekcji sali   z poprzedniego dnia ….

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia  z dziećmi prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk

 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja posiadania instrukcji mycia   i dezynfekcji rąk w  sali …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiar temperatury ciała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiar temperatury ciała

 

wietrzenie sali     i prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach

 

 

 

 

 

 

 

wietrzenie sali      i prowadzenie gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik nr 7

                                                                                                  do Procedur  organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                  Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y..........................................................................

                                                                                     imię i nazwisko pracownika

deklaruję swoją chęć do podjęcia pracy w placówce w okresie od 01 września  2020 roku. Zostałam/em poinformowana/y o możliwości zwolnienia ze względu na wiek i istotne problemy zdrowotne z wypełniania obowiązków wynikających z pełnionego przeze mnie stanowiska pracy i pozostawania w gotowości do pracy. Mam świadomość zagrożenia wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i ewentualne konsekwencje zdrowotne wynikające z podjęcia pracy.

 

 

.........................................................................

                                                                                                                                                                                 Data, podpis pracownika

 

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 8

                                                                                                                                                     do Procedur organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                                                                      Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie

 

Dezynfekowane powierzchnie

Data , podpis pracownika potwierdzający dezynfekcję pozycji

uwagi


Data         ………..

Data    ……....

Data   ……....

Data     …...…

Data    …….…

 


ciągi komunikacyjne….

 

 

 

 

 

 


toalety w przy kuchni…

 

 

 

 

 

 


dozownik w kuchni …

 

 

 

 

 

 


Klamki   w kuchni..

 

 

 

 

 

 
Lodówki

 

 

 

 

 

 włączniki sala..

 

 

 

 

 

 

poręcze

 

 

 

 

 

 

blatów w kuchni szafek, krzesła,

 

 

 

 

 

 szafki w kuchni …

 

 

 

 

 

 krzesła w kuchni..

 

 

 

 

 

 szyby w drzwiach     np. wyjście

 

 

 

 

 

 obudowa kaloryfera kuchni..

 

 

 

 

 

 wyrzucenie opakowań zbiorczych

 

 

 

 

 

 wietrzenie po dezynfekcji

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                        Załącznik nr 9

                                                                                                                                                     do Procedur organizacji pracy i zasad … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                                                                     Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie                                                                                                                    

Dezynfekowane powierzchnie

Data , podpis pracownika potwierdzający dezynfekcję pozycji

Uwagi


Data   ……....

Data          ……....

Data          ……....

Data            ……..…

Data          ……….

 


ciągi komunikacyjne

 

 

 

 

 

 


toaleta w sali

 

 

 

 

 

 


klamki sala

 

 

 

 

 

 
klawiatura sala

 

 

 

 

 

 monitor sala

 

 

 

 

 

 włączniki sala

 

 

 

 

 

 

poręczy

 

 

 

 

 

 

blaty w salach, szafki, krzesła,

 

 

 

 

 

 biurka w sali

 

 

 

 

 

 szafki w sali

 

 

 

 

 

 krzesełka w sali

 

 

 

 

 

 krzesła w sali

 

 

 

 

 

 szyby w drzwiach np. wyjście na taras, gdzie dotykają dzieci

 

 

 

 

 

 obudowa kaloryfera w salach

 

 

 

 

 

 Pomoce dydaktyczne i zabawki w salach

 

 

 

 

 

  sprzęt w ogrodzie

 

 

 

 

 

 

 


wietrzenie po dezynfekcji sali

 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Załącznik nr 10

                                                                                                                       do Procedur organizacji pracy i zasad  … z dnia 19..2020r.

                                                                                                                                     Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie   Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami

 

1.Zapoznałem/am się z Procedurami organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st.  

  Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów  

  prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

                Data/podpis pracownika

 

                                                                                      …………………………………

 

 

 

2. Zapoznałem/am się z Wytycznymi przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia    

   2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania  

   przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 

               Data/podpis pracownika

 

                                                                                          …………………………………

 

3. Zapoznałem/am się z  Procedurami organizacji pracy i zasadami obowiązującymi w Przedszkolu nr 233  

  „Zielony  Domek” w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego od dnia 19 października 2020 r. 

 

              Data/podpis pracownika

 

                                                                                      …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Załącznik nr 11

                                                                                                                       do Procedur organizacji pracy i zasad  … z dnia 19.10.2020r.

                                                                                                                                     Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie  

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami

1.     Zapoznałem/am się z Procedurami organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                                      …………………………………

 

2.     Zapoznałem/am się z Wytycznymi przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

    z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych  

    form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV  

    aktualizacja.

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                                          …………………………………

 

3.     Zapoznałem/am się z  Procedurami organizacji pracy i zasadami obowiązującymi

    w Przedszkolu nr 233 „Zielony  Domek ” w Warszawie w okresie zagrożenia epidemicznego od  

    dnia 19 października 2020 r. 

 

Data/podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                                      …………………………………