Regulamin przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 17:30
 2. Przyprowadzenie dzieci do 8:30
 3. Czas przebywania dziecka w przedszkolu to 10,5 godziny.
 4. Obowiązkowe uczęszczanie dziecka do przedszkola. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów — choroba dziecka, urlop rodziców — i powinna być każdorazowo nauczycielowi grupy.
 5. Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci chore. W przypadku chorób okresowych należy przedstawić decyzję lekarza zezwalającego na uczęszczanie dziecka do przedszkola.
 6. Dziecko winne być czyste. Ubranie powinno nie krępować ruchów, aby dziecko mogło swobodnie je zdejmować.
 7. Dziecko winno mieć: kapcie, piżamkę z wszytym imieniem i nazwiskiem, kostium gimnastyczny.
 8. Rodzice są zobowiązani do uiszczania opłat za przedszkole według podanych terminów.
 9. Rodzicom i osobom obcym nie wolno wchodzić na teren przedszkola bez pozwolenia.
 10. W celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci, Rodzice zobowiązani są:
  • brać udział w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez Dyrekcję Przedszkola i Radę Rodziców,
  • stosować się do Regulaminu Przedszkola i aktualnych ogłoszeń,
  • brać czynny udział w życiu Przedszkola,
  • zasięgać informacji o dziecku - stały kontakt.
 11. Życzenia i uwagi winny być przekazywane Dyrektorowi Przedszkola.