SZCZEGÓŁOWY TRYB POSTĘPOWANIA w sytuacji zagrożenia

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=8225

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 233 „Zielony  Domek” W WARSZAWIE

 

SZCZEGÓŁOWY    TRYB      POSTĘPOWANIA

w sytuacji zagrożenia

 

Definicja: Bezpieczeństwo to stan „nie zagrożenia”.

 

 

I.  Cele

 

 1. Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem poprzez:

 

 • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu

 

 • zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych przez przedszkole

 

 • zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu poza przedszkolem.

 

 

II. Zakres

 

Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką nauczycieli Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie.

 

 

III. Osoby odpowiedzialne

 

 • Dyrektor

 

 • Wicedyrektor

 

 • Nauczyciele

 

 • Pracownicy obsługi (zgodnie z zakresami obowiązków)

 

IV.  Opis działań

 

A)    Działania dyrektora przedszkola:

1.   Zapewnienie         stanu        technicznego obiektu i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Określenie osób odpowiedzialnych za stan techniczny i higieniczny urządzeń sanitarnych obiektów i sprzętu należącego do placówki.

Zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz działaniami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy.

Prowadzenie nadzoru pedagogicznego pod kątem uwzględniania przez nauczycieli w działaniach dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych wymogów bezpieczeństwa i higieny dzieci oraz zapewnienia opieki pedagogicznej.

Systematyczne dokonywanie przeglądów stanu technicznego budynku ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne zagrożenia (elewacji zewnętrznej, stolarki drzwiowej i okiennej, wejścia na teren przedszkola, szatni, sal zajęć, korytarzy) i instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innej).

Organizowanie przy pomocy odpowiednich instytucji szkoleń dla pracowników z zakresu BHP, ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Monitorowanie przestrzegania zasad postępowania pracowników przedszkola dotyczących:

 

a)    bezpieczeństwa dzieci w szatni w czasie przyprowadzania i odbierania ich przez rodziców lub opiekunów

 

b)    organizowania wycieczek, zajęć w terenie

 

c)     dokumentacji wypadków dzieci pozostających pod opieką przedszkola

 

d)    ewakuacji

 

e)    oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym

 

f)      nadzorowanie ewentualnych prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych odbywających się w placówce.

 

 

B)   Działania nauczycieli:

 

 

1. Znajomość podstawowych zasad BHP, regulaminów i procedur zawartych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa oraz przepisów wewnątrzprzedszkolnych.

 

 1. Systematyczne kontrolowanie sali zajęć oraz miejsc, w których planują odbycie zajęć.

 

 1. Planowanie i realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przyjętymi w przedszkolu.

 

C)   Działania pracowników administracji i obsługi:

 

 

 1. Rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, zgodnie z przyjętymi zakresami obowiązków.

 

 1. Czujność dotycząca dobra i bezpieczeństwa dzieci.

 

 1. Odpowiedzialne użytkowanie sprzętów i urządzeń, reagowanie na awarie i usterki (np. zgłoszenie zwierzchnikowi, zabezpieczenie miejsca awarii).

 

 

D)   Działania rodziców:

 

 

 1. Zapewnienie dzieciom dotarcia do przedszkola i powrotu w sposób bezpieczny i zdrowy.

 

 1. Przekazanie dziecka pracownikowi przedszkola.

 

 1. Osobisty odbiór dziecka z przedszkola.

 

 1. Złożenie u nauczycielki pisemnego oświadczenia, upoważniającego inne osoby pełnoletnie (zapewniające pełne bezpieczeństwo) do odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku braku możliwości osobistego odbioru.

 

 1. Uaktualnienie własnych danych kontaktowych (głównie telefon do nagłego kontaktu).

 

 1. Dbałość o uniemożliwienie osobom obcym wstępu do przedszkola – zamykanie drzwi wejściowych, korzystanie z domofonów itp.

 

 1. Zgłaszanie do sekretariatu zauważonych uszkodzeń, awarii, zagrożeń itp.

 

 1. Wykorzystanie połączeń telefonicznych z każdą grupą w sprawach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

 

 

V. Sposoby gromadzenia danych

 

 

 1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli dyrektora oraz instytucji zewnętrznych.

 

 1. Sprawozdanie z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Rejestr wypadków.

 

 1. Dokumentacja pedagogiczna nauczycieli.

 

 1. Zaświadczenia o szkoleniach pracowników.

 

 

VI.        Techniki i narzędzia monitorowania

 

 1. Obserwacja – arkusz obserwacji.

 

 1. Analiza dokumentacji – dyspozycja do analizy dokumentacji.

 

 1. Rozmowa – lista pytań.

 

VII. Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedur

 

 

Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

 

VIII. Ewaluacja

 

 

Sformowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualne modyfikacje procedur.

 

IX. Zasady bezpiecznego postępowania pracowników przedszkola

 

 

 1. Znajomość podstawowych zasad BHP, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie.

 

2.   Dyrektor,     nauczyciele   oraz   inni   pracownicy   przedszkola   ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu.

 

 1. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie użytkowanie sprzętu i urządzeń znajdujących się w przedszkolu i na placu zabaw.

 

 1. Zakazuje się pozostawiania kluczy w zamkniętych drzwiach ewakuacyjnych.

 

 

 

I.  PROCEDURA

 

Dotyczy przyprowadzania dziecka do przedszkola

 

 

 1. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie do tego upoważnione.

 

2.Osoby upoważnione to osoby pełnoletnie wskazane przez rodziców/prawnych

 

opiekunów. Rodzice dokonują upoważnienia tych osób, na specjalnym

oświadczeniu podpisanym przez oboje rodziców. Wzór takiego upoważnienia jest

załącznikiem do karty zgłoszenia. I składany jest lub uaktualniany pierwszego dnia

zajęć każdego roku szkolnego.

 

 1. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny adres i numer telefonu kontaktowego.

 

 1. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i przyprowadzają osobiście do Sali przekazując pod opiekę nauczyciela

 

 1. Nauczycielka odpowiada za dziecko z chwilą przejęcia dziecka od rodzica/opiekuna.

 

 1. W przypadku nie przekazania dziecka nauczycielce lecz pozostawienia go na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni i przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć odpowiedzialność za dziecko spoczywa na rodzicu/opiekunie.

 

Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo pozostawionego poza salą dziecka.

 

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielce i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

 

 1. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30 lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

 

 

 1. II.    PROCEDURA

 

Dotyczy odbierania dziecka z przedszkola

 

 

 1. Dzieci powinny być odebrane z przedszkola do godziny 17.30.

 

 1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione. Rodzice i osoby upoważnione są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola.