Procedura kontaktów z Rodzicami

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7943

PROCEDURA  KONTAKTÓW  Z  RODZICAMI

W  PRZEDSZKOLU  NR 233 „Zielony  Domek” 

                    w  Warszawie ul. Mjr. J. Jagmina 11 A

 

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami na terenie przedszkola oraz uwzględnia ich

w działalności wychowawczej placówki.

Kontakty rodziców /prawnych opiekunów z nauczycielami przebiegają według podanego na początku roku szkolnego planu współpracy z rodzicami uwzględniającego: zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne oraz dni otwarte w przedszkolu.

Miejscem rozmów nauczycieli z rodzicami o dziecku może być jedynie przedszkole.

Nauczycielki nie udzielają telefonicznych informacji o dzieciach.

Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach organizowanych przez przedszkole potwierdzana jest ich podpisem na liście obecności.

 

Wyklucza się prowadzenie rozmów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami w czasie trwania zajęć.

 

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/prawnych opiekunów kolejno do:

 

· Nauczycielki

· Dyrektora przedszkola

· Rady Pedagogicznej

· Organu prowadzącego przedszkole

 

Dyrektor  przedszkola  przyjmuje  interesantów  po  uprzednim umówieniu się w gabinecie dyrektora.

 

Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom  współpracy przedszkola  z  rodzicami.

 

          Kompetencje pracowników przedszkola, którzy    

            uczestniczą w procesie kontaktu z rodzicami:

dyrektor:
- organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne  uregulowania);

nauczyciel pracujący w grupie:
- organizacja pracy w grupie,
- bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze)

kierownik adm.-gospodarczy:

- sprawowanie bezpośredniej kontroli nad:(dyscypliną pracy pracowników

obsługi, stanem sanitarnym, bhp i ppoż. przedszkola i ogrodu oraz regulaminem pracy,

- prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i żywieniowej przedszkola,

- wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  pracy.

intendent:
- żywienie (jadłospis),
- odpłatność za przedszkole

pomoc nauczyciela:
- czynności higieniczne,
- pomoc  podczas  spacerów  i  wycieczek

woźna:

- czynności porządkowe

- podawanie posiłków

dozorcy:

- dozorowanie mienia przedszkola i ogrodu,

- utrzymanie czystości na powierzonym odcinku,

- wykonywania drobnych napraw sprzętu i zabawek w zależności od potrzeb,

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż.  oraz  regulaminu pracy,

- wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora

przedszkola  i  kierownika gospodarczego.

  • Sposoby przekazywania informacji:
    c) ustnie: zebrania ogólne, grupowe, kontakty indywidualne.
    d) pisemnie: ogłoszenia, komunikaty, zaproszenia,  strona internetowa, poczta e-mail.

                        PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

           w  Przedszkolu  nr 233 „Zielony  Domek” w Warszawie 


Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4 poz. 17), załącznik nr 1 podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

3. Statut Przedszkola.

4. Konwencja o Prawach Dziecka

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszego przedszkola.

W sytuacjach  trudnych oraz  zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców./Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem./

Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania.

 

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci w sali,  na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

 

Osoby podlegające procedurze;

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi, dzieci i rodziców Przedszkola  Nr 233 „Zielony  Domek”

 

Procedura reguluje i określa:

Rolę rodziców w przedszkolu:

- realizowanie przez rodziców i nauczycieli wspólnego celu, jakim jest

wszechstronny rozwój dziecka,

- wspomaganie przedszkola w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

- współodpowiedzialność za opiekę i wychowanie dziecka

- przekazywanie odpowiednich wartości, przekonań i wzorców zachowań

- ścisła współpraca z przedszkolem w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych.

 

Cele współpracy rodziców i nauczycieli:

- uświadomienie  rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie

realizowanych działań, właściwie prowadzonej współpracy rodziny

z  przedszkolem i przedszkola z rodziną,

- uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych (ujednolicenie

wymagań stawianych dzieciom przez nauczycieli i rodziców),

- rozszerzenie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców,

- usprawnienie  pracy wychowawczej z dziećmi oraz zwiększenie efektywności

procesu edukacyjnego,

- wzajemnego stworzenia klimatu wzajemnego porozumienia, umacnianie więzi

emocjonalnej między nauczycielami a rodzicami,

Zasady współpracy Przedszkola z rodzicami:

- rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci

- rodzice i przedszkole wspólnie tworzą najlepsze warunki rozwoju dziecka,

- przedszkole poznaje oczekiwania rodziców,

- przedszkole uważnie słucha informacji rodziców o potrzebach ich

dzieci i warunkach, które najlepiej sprzyjają ich rozwojowi,

- przedszkole informuje rodziców o postępach i sukcesach ich dzieci,

- przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

- rodzice znają, rozumieją i akceptują koncepcję pedagogiczną przedszkola.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Postanowienia ogólne:

Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

- Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

- Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

- Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców ( prawnych opiekunów lub osoby upoważnione ) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez rodziców do przedszkola ( osobiste przekazanie dziecka nauczycielce) lub kiedy rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice (opiekunowie prawni ) lub osoby upoważnione

- W godzinach od 7.00 do 08.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Od godz.8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

- Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

- Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

- Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

- Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

- Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych.

- Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

- Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel, niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

- Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.  /Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe ( szczególnie numery komórkowe )/.

- Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego.

- Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

- Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję.

- Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

Odbiór dziecka następuje w danej grupie /w zależności od grafiku pracy nauczyciela/, a od godz. 16.30 do 17.30 na sali zbiorczej.

- Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

- Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

- Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców     musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

- Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali.

- W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

- W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki.

- Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

- Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

- W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu bądź z sali zajęć- pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę).

 

Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

- W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający godziny pracy przedszkola, placówka ma prawo doliczyć dodatkową opłatę w wysokości zgodnej z Uchwałą Rady m.st.Warszawy.

- Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

- Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

- W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

- Rodzice lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola, są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia i podania godziny przyjścia do placówki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2014 r., została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA: ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PLACU ZABAW, TERENIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERÓW I ORGANIZOWANIA WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLNY


Sala zajęć.

- Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego.

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji- lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek,

- Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć

w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia

i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie sali.

- Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.

- Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

- Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.

Pomoc nauczyciela, woźna  dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

- Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci: codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka w przedszkolu (np. korzystania ze sprzętu terenowego tylko wtedy, gdy stoi przy nim osoba dorosła; nie brania niczego od ludzi zza płotu; nie brania do ręki żadnych znalezionych przedmiotów; powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach, nie chowanie się w zieleni i za urządzeniami, itp.)

- podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się parami, przelicza je, a po wyjściu z dziećmi z sali , poleca pomocy nauczyciela sprawdzenie czy wszystkie dzieci opuściły salę nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z budynku przedszkola w parach.

-nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji zadań na świeżym powietrzu

- Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw

- W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

Sala gimnastyczna.

- Sala zajęć wyposażona w sprzęt gimnastyczny jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

- Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

- Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

- Przed przystąpieniem do ćwiczeń nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny sprzętu gimnastycznego. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.

- Każda grupa korzystająca z sali jest odpowiedzialna za pozostawienie ładu

i porządku.

- Sprzęt do ćwiczeń rozstawia nauczyciel z woźną. Wszelkie uszkodzenia        sprzętu należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Przedszkola.

- Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.

- W sali gimnastyki korekcyjnej po rozstawieniu sprzętu do ćwiczeń mogą przebywać wychowankowie tylko w obecności nauczyciela.

- Każdy wypadek wychowanka należy natychmiast zgłosić Dyrektorowi Przedszkola.

- Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.

- Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

- Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych.

 

- Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia ( n-l religii, logopeda, itp.)

- Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.

- Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.

- W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzą dzieci do ich grupy.

 

Plac zabaw/teren przedszkolny

- Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Ilość dzieci przebywających na placu zabaw dostosować jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.

- Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez pomoc nauczyciela lub woźną. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.

- Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw/terenu przedszkolnego umieszczonego na placu zabaw/terenie przedszkolnym.

- Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw/teren przedszkolny, w trakcie pobytu

i przed powrotem do sali.

- Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.

- Podczas pobytu na placu zabaw/ terenie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam, powracając tylko pod opieką pomocy nauczyciela, innego pracownika przedszkola upoważnionego przez nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora przedszkola

- W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/ terenie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela, które są w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.

- W czasie pobytu dzieci na placu zabaw/terenie przedszkolnym bramka, furtka musi być zamknięta, każdy nauczyciel i inny pracownik przedszkola ma obowiązek czuwać nad tym.

- W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.

- Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela .Nauczyciel przed opuszczeniem terenu ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. Kolumnę prowadzi nauczyciel, pomoc nauczyciela zamyka kolumnę.

 

PERSONEL OBSŁUGOWY:

 

- Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia na teren przedszkolny.

- Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.

- Dostarcza na plac zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.

- Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.

- Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).

- Dba, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięta furtka, brama).

 

Procedura w  przypadku organizowania wycieczki:

 

- W przedszkolu obowiązuje regulamin spacerów i wycieczek, którego znajomość podpisują wszyscy pracownicy przedszkola.

- Nauczyciele są zobowiązani do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej lub krajoznawczej z dyrektorem przedszkola na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki.

- Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

1) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w każdej planowanej wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,

2) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 2 dni przed planowaną wycieczką

3) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki

4) powierzyć opiece jednemu opiekunowi nie więcej niż 13 dzieci,

5) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

6) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,

7) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników

8) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej

9) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych

10) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia, Podczas wycieczki zapewnia się dzieciom napoje.

11) Podczas wycieczki trwającej ponad 5 godzin dzieciom zapewnia się napoje

i suchy prowiant

 

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup- pracownicy przedszkola, których obowiązkiem jest:

 

1) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

2) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

3) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc, 4) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy

5) zwracać uwagę na bezpieczeństwo dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu, 6) przestrzegać obowiązku wysiadania dzieci tylko na parkingach

7) zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

 

/W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko przed wyjazdem nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji./

 

Procedura w  przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem:

 

- Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem

i terenem przedszkolnym.

- Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń

- Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.

- W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela. Co najmniej 1 osoba dorosła na 13 dzieci. /W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grupy 3-latków opiekę sprawuje jedna osoba dorosła na każde 10 dzieci. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w spacerze, wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela , wyznaczona przez dyrektora przedszkola./

- Podczas przemieszczania się dzieci środkami komunikacji miejskiej na 10 dzieci przypada 1 opiekun.

- Podczas dłuższych wyjść pieszych i wyjazdu, funkcję opiekuna może sprawować rodzic, który deklaruje znajomość zasad w pisemnym oświadczeniu.

- W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczki dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko

z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.

- Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.

- Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

- Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni. Pierwszą parę prowadzi pomoc nauczyciela, nauczyciel przechodzi

z ostatnią parą.

- Dzieci podczas wyjść muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe.

- Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

- W przypadku choroby dziecka , złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

PROCEDURA 

Dotyczy przypadku gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania placówki.

 

NAUCZYCIEL:

- Powiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

- Dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

 

DYREKTOR PLACÓWKI:

 

- Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica/prawnego opiekuna, który łamie ustalone zasady odbierania dziecka z przedszkola, powiadamia go

o konsekwencjach  takiego zachowania. Zobowiązuje go do podporządkowania się im.

- Ustala wspólnie z rodzicami zasady dalszego przebywania dziecka w przedszkolu.

- W przypadku gdy rodzice/opiekunowie nadal odbierają dziecko z przedszkola po godzinach urzędowania dyrektor placówki zwraca się do najbliższej jednostki policji o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, a w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

PROCEDURA

DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

- Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

- Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

1) podanie celu wizyty,

2) nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba,

3) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

- po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

- w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję

 

/W NAGŁYCH WYPADKACH WSZYSTKIE DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA BEZ WZGLĘDU NA ZAKRES ICH CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SKIEROWANE SĄ NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM/

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

- Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci

 

- Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku szkolnego.

 

- W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku czy innego wydarzenia pod nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.

 

- W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą , decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.