Kodeks Przedszkolaka

http://przedszkole-zielonydomek.pl/?p=7941

Zarządzenie  NR 06/2014

Dyrektora Przedszkola nr 233 ,,Zielony Domek”

z dnia 20.10.2014r.

                           w sprawie wprowadzenia ,, Kodeksu Przedszkolaka”

 

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.
 2. Rozporządzenie MENIS z dnia 31.01.2003 w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wobec dzieci i młodzieży (…)
 3. Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003r. Nr6, poz.69)
 • § 1

Dyrektor zatwierdza wprowadzenie przez Radę Pedagogiczną ,,Kodeksu Przedszkolaka” stanowiącego załączniki do niniejszego zarządzenia

 • § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Przedszkola

 • § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

CZYLI

NORMY I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU NR233

 ,,ZIELONY DOMEK

 

Rada   Pedagogiczna:                                                Dyrektor:
Mając na uwadze bezpieczeństwo , a także dobre wychowanie

w  Przedszkolu nr 233 ”Zielony  Domek” w Warszawie zostały wprowadzone  normy i zasady pobytu dzieci w przedszkolu nazwane ,,Kodeksem Przedszkolaka”. Są one znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników przedszkola. Tak czytelnie i jasno nakreślone granice dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy, a określone konsekwencje nieprzestrzegania – świadomy wybór określonych  zachowań.

Wypracowane  normy i zasady dotyczą:

- zachowania w sali

- zachowania w łazience

- zachowania w szatni

- zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

- zachowania podczas wycieczek i spacerów

 

 1. Zasady zachowania się w sali

 - wchodząc do sali witamy się mówiąc ,,dzień dobry”, a wychodząc ,,do widzenia”

- poruszamy się spokojnie

-  siedzę poprawnie na dywanie w czasie zajęć zorganizowanych

-  podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć

-  dzielę się materiałami i zabawkami z innymi dziećmi

-  po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje miejsce

-  książki oglądam przy stoliku

-  pełne obowiązki na rzecz grupy: dyżur przez dzieci 3-5 letnie/łazienka, szatnia, kąciki zabaw/

-  wrzucam śmieci do kosza

-  zachowuje się po cichu, gdy:

 • inni pracują
 • inni odpoczywają
 • słuchamy czytanych lub nagranych bajek, muzyki relaksacyjnej
 1. Zasady zachowania się podczas spożywania posiłków

-  siadając do stolika podnoszę krzesełko lekko do góry obiema rękami, następnie siadam

i przysuwam się do stolika

-  przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,

-  kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić krzywdy sobie bądź koledze obok

-  zaczynam posiłek, kiedy Pani powie ,,smacznego” a my odpowiemy ,,dziękujemy”

-  prawidłowo trzymając łyżkę bądź widelec nabieram małe porcje jedzenia, wkładam do buzi,

przeżuwam, a następnie je przełykam

-  staram się zjadać całe porcje, ponieważ wiem, jakie to jest ważne dla mojego prawidłowego

rozwoju

-  w czasie posiłków nie rozmawiam, aby się nie zakrztusić

-  to, czego nie lubię, nie zrzucam na podłogę lub stolik, ale odkładam na brzeg talerza

-  po skończonym posiłku układamy z talerzy piramidę na środku stołu, starsze dzieci odnoszą

w  umówione  miejsce

-  odchodząc od stolika przysuwam krzesełko

 

 1. Zasady zachowania się w łazience i korzystania z toalety

-  ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej

-  przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety załatwiając potrzeby

fizjologiczne, a następnie dokładnie myję ręce

-  zawsze po sobie spłukuje wodę w toalecie

-  nie wychodzę z toalety nie ubrany/a

-  staram się tak myć ręce, aby nie nachlapać na podłogę

-  oszczędnie zużywam wodę, mydło i ręcznik

-  jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do Pani

-  jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć, informuję o tym nauczyciela

      4.  Zasady zachowania się w szatni

-  przed wejściem do budynku otrzepuję buty z piasku, błota lub śniegu i wycieram o wycieraczkę

-  zachowuję się cicho, spokojnie

-  po szatni poruszam się ostrożnie

-  pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży

-  odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem

-  pamiętam, aby pomóc młodszym kolegom

-  nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów

 

5.Zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym

-  przed wyjściem do ogrodu, korzystam z toalety

-  do i z ogródka wchodzę i wychodzę ustawiony w pary

-  bawię się we wcześniej ustalonej przez nauczyciela przestrzeni

-  nie oddalam się od grupy

-  słucham poleceń Pani i zawsze przychodzę na jej wezwanie

-  bawię się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych

-  nie sypię piaskiem na inne dzieci

-  bawię się zgodnie, dzieląc się zabawkami

-  na zjeżdżalnię wychodzę pojedynczo, bez popychania innych dzieci, z właściwej strony

-  nie podchodzę blisko do huśtawek, gdy są na nich dzieci

 

    6. Zasady zachowania się podczas wycieczek i spacerów

-  idę zwartą grupą, para za parą jedna stroną chodnika na wyznaczone miejsce

-  pilnuję się Pani i grupy

-  słucham poleceń nauczyciela

-  nie rozmawiam z osobami nieznanymi i nie biorą od nich żadnych słodyczy lub zabawek

-  kiedy chcę skorzystać z toalety, informuję o tym nauczyciela

-  do toalety idę tylko pod opieką osoby dorosłej

-  do autokaru wchodzę pojedynczo

-  w autokarze siadam na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu

-  podczas przejazdu wyłącznie siedzę na swoim miejscu

 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY

W  PRZEDSZKOLU  NR233 ,,ZIELONY DOMEK”

W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych wspólnie z nauczycielem norm i zasad postępowania w grupie.

Co roku dzieci zapoznawane są z owymi normami i zasadami. Na ich podstawie, na początku roku szkolnego tworzony jest wspólny dla całej grupy kodeks przedszkolaka. Dzieci podpisują się pod zasadami zawartymi w kodeksie poprzez odciskanie swoich dłoni. To znak ich aprobaty i wyraz gotowości do przestrzegania zasad i norm w nim zawartych.

 

 • Ø Staramy się
 • używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do widzenia
 • szanować kolegów
 • być kochanym i kochać innych
 • być uprzejmi i uczciwi
 • bawić się zgodnie
 • szanować własność innych
 • słuchać poleceń dorosłych
 • dbać o książki i zabawki
 • dbać o czystość i porządek podczas zabaw i pracy
 • szanować pracę innych
 • okazywać to, co myślimy i czujemy
 • dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
 • bawić się bezpiecznie
 • spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu

 

 • Ø Nie możemy
 • bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym
 • przezywać innych
 • wyśmiewać się z innych
 • przeszkadzać innym w zabawie i pracy
 • niszczyć pracy innych
 • zabierać cudzej własności bez pytania
 • oszukiwać, kłamać
 • krzyczeć, hałasować
 • biegać po sali
 • niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
 • mówić brzydkich słów

Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy, ustalony został również system nagród i kar czyli konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad.

Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartości pobudzające i zachęcające do wysiłku. Nagrody (wzmocnienia pozytywne) zwiększają częstotliwość zachowań pożądanych u dzieci, natomiast kary (wzmocnienia negatywne) pozwalają wyeliminować zachowania niepożądane u dzieci aż do całkowitego ich zaniku. Kary dają dzieciom do zrozumienia, że pewne zachowania nie są właściwe i nie wolno ich powielać, dają dziecku informację, że nie idzie ono właściwą drogą. Dobrą drogę pokazują dzieciom nagrody, które w naszym przedszkolu stosujemy wobec wychowanków bardzo często. Nigdy natomiast, nie stosujemy kar cielesnych.

 • Ø Nagradzamy dzieci za:
 • wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania ( uwzględniając możliwości dziecka)
 • podporządkowanie się wspólnie ustalonym i przyjętym umowom, zasadom, nakazom
 • bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków
 • bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętami i roślinami oraz wszystkimi, którzy takiej opieki i pomocy potrzebują

 

 • Ø Formy nagród
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • pochwała w postaci emblematu, odznaki, orderu itp.
 • dostęp do atrakcyjnej zabawki, układanki
 • sprawianie dzieciom przyjemności ( np. dziecko przejmuje rolę nauczyciela podczas prowadzenia zabawy)

 

 • Ø Stosowane konsekwencje
 • zadośćuczynienie za wyrządzona krzywdę, w miarę możliwości naprawianie szkody
 • słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad)
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka
 • odsunięcie na krótki czas od zabaw ( w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji dotyczącej czynu a nie uderzające w charakter dziecka)
 • upomnienie wobec grupy
 • smutne krzesełko/ 3-6 minut, w zależności od wieku dziecka/

 

Zasady przyznawania nagród oraz konsekwencje nieprzestrzegania norm i zasad panujących w grupie ustalane są na pierwszym zebraniu organizacyjnym wspólnie z rodzicami.

KODEKS RODZICÓW

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE RODZICÓW

 • współdziałać z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalenia efektów pracy wychowawczej nauczycieli
 • angażować się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia swoich kompetencji wychowawczych
 • wspomagać dziecko w rozwoju wg wskazówek udzielanych przez nauczycieli lub specjalistów
 • przekazywać nauczycielom oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola

 

    Oczekujemy:

 • podmiotowego traktowania naszego dziecka
 • dostarczania nam informacji na temat zachowania naszego dziecka, jego osiągnięć i niepowodzeń
 • udzielania nam rad i wskazówek koniecznych do pracy z dzieckiem w domu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba
 • umożliwienie nam częstych kontaktów z nauczycielami dziecka
 • znalezienia wspólnych środków zaradczych i poczynienia wspólnych ustaleń, gdy wystąpią problemy z naszym dzieckiem
 • zapoznania nas z normami i zasadami panującymi w grupie oraz środkami ich respektowania

 

    Zobowiązujemy się do :

 • przestrzegania zapisów statutowych przedszkola
 • interesowania się osiągnięciami, niepowodzeniami dziecka, wspomagania go w razie niepowodzeń
 • współdziałania z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i utrwalenia pracy wychowawczej nauczycieli
 • angażowania się w proponowane przez przedszkole działania w celu usprawnienia swoich kompetencji wychowawczych
 • informowania nauczyciela o zmianach w zachowaniu dziecka – pozytywnych jak i negatywnych
 • informowania nauczyciela o dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu
 • zapoznawania się z treścią  ogłoszeń zamieszczanych w ,,Kąciku dla rodziców”, tablicach grup  oraz na stronie internetowej
 • angażowanie się w prace społeczne na rzecz przedszkola i grupy
 • przyprowadzania i odbierania dziecka w określonych godzinach, tylko przez osoby pełnoletnie pisemnie do tego upoważnione
 • przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
 • respektowania uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

 

         WSPÓLNE  WSKAZÓWKI  DLA  NAUCZYCIELI  I  RODZICÓW

 

 1. Bądźcie konsekwentni, róbcie to, co mówicie i mówcie o tym, co robicie.
 2. Bądźcie świadomi, czego uczycie.
 3. Bądźcie żywym przykładem właściwego zachowania.
 4. Bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci.
 5. Dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości.
 6. Połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i możliwości.
 7. Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.
 8. Nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność.
 9. Zmiany wymagają czasu
 10. Bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.